Лабораторна дейност

 • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
 • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

  Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „Водоснабдяване и канализация - гр. Плевен “ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти . Лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат Рег. № 58ЛИ/30.04.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация и извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода.

  Лабораторията извършва и срещу заплащане от страна на клиентите следните дейности:

  • Пробовземане на питейни и отпадъчни води ;
  • Анализ на питейни води, включващ: физикохимични анализи; органолептични анализи; микробиологични анализи;
  • Анализ на проби от отпадъчни води включващ: физикохимични анализи;