Лабораторна дейност

 • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ към ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
 • ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

  Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към „Водоснабдяване и канализация - гр. Плевен “ е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти . Лабораторията е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и притежава сертификат Рег. № 58ЛИ/30.04.2020 г., издаден от Българска служба за акредитация и извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейната и отпадъчната вода.

  Лабораторията извършва и срещу заплащане от страна на клиентите следните дейности:

  • Пробовземане на питейни и отпадъчни води ;
  • Анализ на питейни води, включващ: физикохимични анализи; органолептични анализи; микробиологични анализи;
  • Анализ на проби от отпадъчни води включващ: физикохимични анализи;
   • При вземане на пробите от служител на ИЛ, клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт. Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно, като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата. В случай, че пробите са взети от клиента, лабораторията не носи отговорност за коректността на пробовземане и условията на съхранение на пробата за изпитване преди постъпването и в лабораторията. Лабораторията е ситуирана на адрес : с. Божурица 5848 , общ. Долна Митрополия ГПСОВ.

    ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ    За контакти: р-л ИЛ инж. И. Станчева - тел. 0893/331110 ; ilab@vik-pleven.com;

    Ценоразпис на услугите
    Ценоразпис на услугите

    Как да заявите услугата?
    Можете да заявите услугата като подадете възлагателно писмо в центърa за обслужване на клиенти на Дружеството, ул. „Сан Стефано” № 25 или на електронна поща :ilab@vik-pleven.com; Служител от Изпитвателната Лаборатория ще се свърже с вас за уточнение на удобно време за пробовземане; В случай, че клиентът желае в издадения от Изпитвателната Лаборатория Протокол от изпитване да бъде цитирана стойност и допуск на анализирания показател е необходимо заедно с Възлагателното писмо да представи копие на документа изискващ анализите : Разрешителни за заустване, Разрешителни за водовземане, Комплексни разрешителни и други. Срокът за изпълнение на лабораторните услуги е до 10 работни дни от постъпването на пробата в лабораторията до излизане на протокола от изпитване. Протоколите от изпитване се предават на клиента след заплащане на дължимата сума в брой или по банков път. Протоколите от изпитване могат да бъдат получени на място в Управление на „В и К” ЕООД или по пощата с препоръчано писмо.
    Документи;
   • Възлагателно писмо за лабораторни услуги
   • Декларация за доставена от клиент проба за анализ
   • Лист за обратна връзка с клиент
   • Заявление за сключване на договор за преработване и пречистване на отпадъчни води/утайки
   • Процедура за жалби в ИЛ
   • Формуляр за жалби в ИЛ
   • Правила за вземане на решение при обявяване на съотетствие


    Информация за твърдостта на водата за гр.Плевен и региона
   • Твърдост на водата
    Услуги предлагани от ИЛ
   • Списък на услугите с методите на изпитване