Структура на управление

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е Министърът на МРРБ. Адрес на Управление: гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ №25. Предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги в страната и чужбина.
Управител на "ВиК" ЕООД - Плевен е инж. Климент Тодоров- ВиК инженер „Мрежи и съоръжения“, възпитаник на УАСГ – София.
Инж. Тодоров работи в Дружеството от 2012 година и преди да поеме управлението на фирмата е Ръководител „Пречистване“ -Главен технолог в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Божурица.

Мениджърският състав на „ВиК“ ЕООД- Плевен включва:

 • Икономически директор Митко Първанов - Телефон: 064/88 98 47
 • Направление "Пласмент" с ръководител Ангел Терзиев - Телефон: 064/88 98 52
 • Направление "Производствено - техническо" с ръководител инж. Мариана Георгиева - Телефон: 064/ 88 98 23
 • Главен счетоводител Марияна Георгиева - Телефон: 064/ 88 98 45
 • Ръководител „Пречистване“ - Маргарита Иванова - Моб. телефон: 0878440320

В съответствие с действащата организационно- управленска структура на Дружеството всяко от Направленията ръководи отдели и функционални звена, както следва:

 1. Направление "Производствено- техническо" включва:
  • Производствено-технически отдел, с ръководител инж. Мариана Георгиева. - Телефони: 064/ 88 98 21; 064/ 88 98 24
  • Отдел "ЕМО" с ръководител инж. Георги Дуцолов - Телефон: 064/ 88 98 29
  • Отдел "Автоматизация и диагностика" с ръководител инж. Борислав Стоянов - Телефон: 064/ 870 716
  • Автобаза и механизация с ръководител Цветозар Митовски - Телефон: 064/ 680 711
  • РМРС с ръководител инж. Николай Златев - Телефон: 064/ 680 976
  • Изпитвателна лаборатория с ръководител инж. Ирина Станчева - Телефон: 063564/ 310
 2. Направление "Пласмент" включва:
  • Отдел "Продажби и КОИ" с ръководител инж. Валентина Попова - Телефон: 064/ 88 98 52
  • Водомерен сервиз с ръководител инж. Надя Стоянова - Телефон: 064/ 850 396
  • Отдел „СПВ“ с ръководител Ивелина Цонкова - Телефон: 064/ 88 98 25
  • Център за Услуги : Телефони: 070 01 02 01; 064/ 88 98 17, 88 98 18
   Ръководител: Пламен Кръстев - Телефон: 064/ 88 98 65
 3. Направление "Икономика" включва:
  • Отдел "Икономически анализи и прогнози" с ръководител Наташа Докузлиева - Телефон: 064/ 88 98 44
  • Финансово-счетоводен отдел с ръководител Марияна Георгиева - Телефони: 064/ 88 98 41; 064/ 88 98 49; 064/ 88 98 42
  • Отдел „Доставки“ с ръководител Калин Краев - Телефон: 064/ 88 98 51
  • Складово стопанство с началник Юлия Иванова - Телефон: 064/ 850 719
 4. На пряко подчинение на Управителя на "ВиК" ЕООД- Плевен са:
  • Технически секретар - Телефон: 064/ 88 98 32
  • Отдел "Управление на човешките ресурси" - Телефон: 064/ 88 98 35
  • Юрисконсулт - Телефон: 064/ 88 98 38
  • Завеждащ връзки с обществеността - Телефон: 064/ 88 98 34
  • Завеждащ "ССИ" - Телефон: 064/ 88 98 48