Структура на управление

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен е дъщерно дружество на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Адресът на управлението е: гр. Плевен, ул. "Сан Стефано" № 25. "ВиК" ЕООД - Плевен се управлява и представлява от инж.Климент Тодоров. Той е ВиК инженер „Мрежи и съоръжения“, възпитаник на УАСГ – гр. София. Инж. Климент Тодоров работи във ВиК-Плевен от 2012 г. Преди да поеме управлението на дружеството е бил Ръководител Пречистване – Главен технолог в Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в с. Божурица.

Мениджърският състав на компанията включва още ръководителите на Направления:

 • Направление "Пласмент" - Ангел Терзиев. Телефон: 064/88 98 52;
 • Направление "Производствено - техническо", с ръководител инженер Мариана Георгиева. Специалност "ВиК", завършил ВИАС - София. Телефон: 064/ 88 98 23;
 • Главен счетоводител - Телефон: 064/ 88 98 45;

В съответствие с действащата организационно- управленска структура на Дружеството, всяко от Направленията ръководи отдели и функционални звена, както следва:

 1. Направление "Производствено- техническо" включва:
  • Производствено-технически отдел, с Телефон: 064/ 88 98 21; 064/ 88 98 24;
  • Отдел "ЕМО" с ръководител инж. Георги Дуцолов. Телефон: 064/ 88 98 29;
  • Отдел "Автоматизация и диагностика" - с началник инж.Борислав Стоянов. Телефон: 064/ 87 07 16;
  • Автобаза и механизация, с началник Цветозар Митовски. Телефон: 064/ 680 711;
  • РМРС, с началник инж.Димчо Балев. Телефон: 064/ 680 976;
  • Изпитвателната лаборатория с ръководител инж. И. Станчева. Телефон: 063564/ 310;
 2. Направление "Пласмент" включва:
  • Отдел "Реализация", с началник инж. Валентина Попова. Телефон: 064/ 88 98 52;
  • Водомерен сервиз, с началник Надя Стоянова. Телефон: 064/ 850 396;
  • Звено "КОИ". Телефон: 064/ 88 98 55;
  • Център за Услуги : Телефон: 064/88 98 17, 88 98 18; началник Пламен Кръстев - телефон 064/88 98 65;
  Направление "Пласмент" се занимава с:
  • отчитането на показанията на водомерите, обработката на данните и събиране на сумите за изразходваната вода;
  • организацията по сваляне, отремонтиране и поставяне на водомери
  • контрол по изпълнение на задължанията, свързани с отчитането на водомерите и събирането на дължимите суми от битови и обществени клиенти.
 3. Направление "Икономика"
  • Отдел "Икономически анализи и прогнози", с началник отдел Наташа Докузлиева. Телефон: 064/ 88 98 44;
  • Финансово-счетоводен отдел - Телефон: 064/ 88 98 41; 064/ 88 98 49; 064/ 88 98 42;
  • Материално- техническо снабдяване, с началник Калин Краев. Телефон: 064/ 88 98 51;
  • Складово стопанство, с телефон: 064/ 85 07 19.
 4. Направление "АС и ИПО"
  • Отдел "Информационно и програмно осигуряване" - Телефон: 064/ 88 98 56, 064/ 88 98 58;
 5. На пряко подчинение на Управителя на "ВиК" ЕООД- Плевен са:
  • Технически секретар, телефон: 064/ 88 98 32;
  • Отдел "Управление на човешките ресурси", телефон: 064/ 88 98 35;
  • Юрисконсулт, телефон: 064/ 88 98 38
  • Завеждещ връзки с обществеността, телефон: 064/ 88 98 34;
  • Завеждащ "Класифицирана информация", телефон: 064/ 88 98 48;