„ Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.ПЛЕВЕН


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ,

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр. 6/22.01.2016г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД– гр. Плевен оповестява на потребителите, че на основание чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе заявление за утвърждаване и одобряване на цени на предоставяните на територията на дружеството В и К услуги, след корекция на внесения за утвърждаване Бизнес план от КЕВР. Последното е неразделна част от предстоящото внасяне за одобряване на коригиран Бизнес план за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 година, в съответствие с изискванията на чл.26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предложението предвижда утвърждаване и одобряване от КЕВР на следните цени, без ДДС:


Групи потребители Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 2.210 2.349 2.519 2.662 2.860
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.258 0.281 0.299 0.333 0.363
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.539 0.613 0.655 0.695 0.735
Промишлени и други стопански потребители          
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.611 0.695 0.743 0.788 0.834
степен на замърсяване 2 лв./м3 0.914 1.040 1.111 1.179 1.247
степен на замърсяване 3 лв./м3 1.264 1.438 1.536 1.630 1.724