„ Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.ПЛЕВЕН


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ,

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен

На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр. 6/22.01.2016г


„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Плевен оповестява на потребителите, че на основание чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе заявление за утвърждаване и одобряване на цени на предоставяните В и К услуги, в качеството на консолидиран оператор на обособената територия. Последното е неразделна част от предстоящото внасяне за одобряване на Бизнес план за развитие на дружеството за периода 2022–2026 година.

Предложението предвижда утвърждаване и одобряване от КЕВР на следните цени, без ДДС:


Групи потребители Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 1.978 2.123 2.292 2.439 2.532
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.251 0.274 0.292 0.326 0.356
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.471 0.544 0.586 0.625 0.665
Промишлени и други стопански потребители          
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.534 0.617 0.665 0.709 0.754
степен на замърсяване 2 лв./м3 0.799 0.923 0.994 1.060 1.128
степен на замърсяване 3 лв./м3 1.105 1.276 1.374 1.466 1.560