„ Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.ПЛЕВЕН


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНИ НА ВиК УСЛУГИ,

предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен

Предоставяни от „В и К” ЕООД – гр. Плевен На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр. 6/22.01.2016г.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД– гр. Плевен оповестява на потребителите, че на основание чл. 19 от НРЦВКУ ще внесе заявление за утвърждаване и одобряване на цени на предоставяните на територията на дружеството В и К услуги, след корекция на внесения за утвърждаване Бизнес план от КЕВР. Последното е неразделна част от предстоящото внасяне за одобряване на коригиран Бизнес план за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 година, в съответствие с изискванията на чл.26 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.

Предложението предвижда утвърждаване и одобряване от КЕВР на следните цени, без ДДС:


Групи потребители Мярка 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г.
Доставяне на вода на потребителите
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 2.506 2.642 2.810 2.949 3.137
Отвеждане на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.271 0.294 0.312 0.347 0.377
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители лв./м3 0.624 0.698 0.742 0.782 0.822
Промишлени и други стопански потребители          
степен на замърсяване 1 лв./м3 0.708 0.792 0.842 0.887 0.932
степен на замърсяване 2 лв./м3 1.058 1.184 1.259 1.326 1.394
степен на замърсяване 3 лв./м3 1.464 1.637 1.740 1.834 1.928