ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ- с.Божурица

  • началник: Маргарита Иванова
  • телефон: 0878440320

Пречистването на отпадните води на гр. Плевен и някои прилежащи предприятия се осъществява от Пречиствателна станция, намираща се на около 30 км от града, в с. Божурица. Въвеждането и в експлоатация става през 1992година. Проектен капацитет- 1230л/сек. средночасово. Обслужва отпадните води от град Плевен и индустрията на града, както и на няколко предприятия от региона- Захарен завод, Маслена фабрика и ВВВУ "Г.Бенковски" в гр. Долна Митрополия.

От 1997г. ПСОВ работи с пълен капацитет, като стъпалата на пречистване са две- механично и биологично. Механичното е съставено от решетки, които задържат по-едрите отпадъци, пясъкосъдържател и първични утаители.Биологичното стъпало се състои от биобасейни, в които се осъществяват условията за угниване на утайката и по-нататъшното й отделяне чрез утаяване във вторични утаители. Проектирана мощност на ПСОВ е за 1200литра в секунда, средночасов дебит. Чрез включването на водите на главния довеждащ колектор на Плевен, натоварването на станцията достига 70 на сто от капацитета й. В първите години след пускането на станцията в действие са се отделяли 20 000 до 24 000 куб.м. утайки, с влажност 85 на сто. Това съответно води след себе си ограмни загуби при транспортирането на черната каша, която освен всичко друго, замърсява и пътя на извозващите я камиони. Поради големия обем и затрудненията с извозването до градското сметище, се налага изграждане на станция за обезводняване на утайките. За целта средства отпуска Националният екологичен фонд. Станцията е пусната в експлоатация през 2000г. и така утайките стават със значително намален обем, много ниска степен на влажност, което от своя страна улеснява извозването до сметището. Закупена и доставена е обезводнителна инсталация, която включва центрофуга на немската фирма "Флотвег" и обслужващи съоръжения към нея. Инсталацията е почти пълно автоматизирана. В резултат на работата й, годишно формираните утайки са вече намалени на 12 000 куб.м., при понижена влажност- 70%. Работата на пречиствателната станция е под наблюдение от РИОВ- Плевен, с непрекъснат контрол върху качествата на водата на изхода и при заустването на река Вит. Въведена в експлоатация преди повече от тридесет години, сега тя е модернизирана и приведена в съответствие със стандартите на Европейския съюз. Обновяването й е част от проекта „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, с най-мащабен обект „Реконструкция на обща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия", намираща се в с.Божурица. Средствата са осигурени по ОП „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС, с цел създаване условия за устойчиво развитие на целия регион, за чиста околна и здравословен начин на живот. От подобреното качество на услугата ще се възползват над 130 000 жители в района. Към нея се включват още четири населени места – Долна Митрополия, Тръстеник, Ясен и Буковлък. Важна част от политиката ни за опазване на околната среда и водите на територията на област Плевен са и другите 3 пречиствателни станции за отпадъчни води, обслужвани от „ВиК“ ЕООД- Плевен: ПСОВ Белене, ПСОВ Кнежа, ПСОВ Червен бряг. Те са на подчинение на: Ръководител „Пречистване“ Маргарита Иванова- Телефон: 0878440320 Главен инженер Мариана Георгиева- Телефон: 064/ 889823