Общи условия за предоставяне на ВиК услуги

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Плевен

Глава първа

Раздел първи

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. “Сан Стефано” № 25, БУЛСТАТ 824106518, рег. № от КЗЛД – З – 47525/25.11.2003 г., вписано в регистъра за търговските дружества на Окръжен съд - гр. Плевен по ф. д. № 4567по описа за1991 г., наричано за краткост “В и К оператор”, от една страна и потребителите на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги на територията, обслужвана от В и К оператора, от друга страна.
Чл. 2. (1) Потребители на В и К услуги са:
1. юридически или физически лица – собственици, ползватели или притежатели на вещно право на строеж на имоти, за които се предоставят В и К услуги;
2. юридически или физически лица – собственици, ползватели или притежатели на вещно право на строеж на имоти в етажна собственост;
3. предприятия, ползващи вода от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води;
4. В и К операторите по чл. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), които купуват питейни води за предоставяне на услуги за доставяне на вода за питейно - битови нужди и/или отвеждат и пречистват отпадъчни води на/от други В и К оператори.
(2) В случаите, когато правата на потребител се притежават от няколко лица, те се упражняват от всички заедно или чрез пълномощник.
(3) Потребител, по смисъла на настоящите общи условия, може да бъде и наемател на имот, за който се предоставят В и К услуги. Лицето по ал. 1, т. 1 или т. 2 се задължава солидарно с наемателя за дължимите суми за ползваните В и К услуги за времето на наемното правоотношение с писмена декларация – съгласие.
Чл. 3. Потребителите ползват В и К услугите, предоставяни от В и К оператора за:
1. питейно-битови нужди;
2. стопански нужди;
3. обществени нужди, включително за нуждите на лицата на бюджетна издръжка.
Чл. 4. В и К операторът предлага на потребителите по чл. 3, т. 2 и 3 договор за предоставяне на В и К услуги по смисъла на ЗРВКУ.

Глава втора

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Раздел първи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА В и К УСЛУГИ

Чл. 5. Потребителите на В и К услуги имат следните права:
1. да получават и ползват В и К услуги, предоставяни от В и К оператора;
2. да правят възражения при неправилно издадени платежни документи;
3. да получат обратно надвзетите суми, заедно с начислената законна лихва при допуснати от В и К оператора грешки;
4. да получат неустойка или обезщетение за претърпени вреди в съответствие с условията, определени в Глава шеста и действащото законодателство;
5. да подават жалби и сигнали до В и К оператора, свързани с качествата на В и К услугите съгласно настоящите общи условия и да получават отговори на писмено поставени въпроси;
6. при несъгласие с отговора на В и К оператора да подават жалби до Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), свързани с прилагането на ЗРВКУ с приложен писмен отговор на оператора;
7. да присъстват при отчитането на показанията на индивидуалните водомери, както и чрез упълномощен представител при отчитането на общия водомер на водопроводното отклонение.
Чл. 6. Потребителите са длъжни:
1. да осигуряват достъп на длъжностните лица, упълномощени от В и К оператора, при условията на чл. 22, ал. 1 в следните случаи:
а) за отчитане на водомерите на водопроводните отклонения, за сгради – етажна собственост – за отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери в жилищата и другите обекти в сградата;
б) за извършване на проверки на състоянието и експлоатацията на вътрешните мрежи и водопроводните и канализационни инсталации на потребителите, за извършване на проверка и контрол на водомерите и за вземане на проби;
в) в други случаи, определени със закон, свързани с предоставяне на услугите водоснабдяване и канализация, включително за монтажни или ремонтни работи по В и К системите - публична държавна или общинска собственост, както и за прекъсване или прекратяване на услугите;
2. да заплащат ползваните В и К услуги съгласно чл. 31, ал.2;
3. да ползват В и К услугите само чрез законно изградени и присъединени към водоснабдителната и канализационната системи отклонения;
4. да опазват от повреда водопроводни и канализационни мрежи, съоръжения и инсталации - публична държавна или общинска собственост, изградени в имотите им;
5. да спазват ограниченията в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт;
6. да съхраняват целостта на пломбите на водомерите и на пломбите на холендерите към тях, както и да опазват възвратните клапи, пожарните кранове, хидрантите, хидрофорите и други водопроводни части на сградните водопроводни инсталации;
7. да уведомяват своевременно В и К оператора за установени от тях повреди и неизправности по водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения - публична държавна или общинска собственост, изградени в техните имоти;
8. да не допускат неупълномощени от В и К оператора лица да извършват каквито и да са дейности по В и К системите и съоръженията към тях, експлоатирани от В и К оператора, на територията на техните имоти;
9.да спазват санитарно-техническите изисквания за ползване на вътрешните водоснабдителни и канализационни мрежи, на съоръженията, и на сградните водопроводни и канализационни инсталации;
10. да не замърсяват питейната вода и да не влошават качествата на отпадъчните води над допустимите норми съгласно изискванията на действащото законодателство;
11. да не изхвърлят твърди отпадъци в канализацията;
12. да уведомят в 30-дневен срок В и К оператора за всички настъпили промени по идентификацията, по реда на чл. 57, ал. 1 чл. 58, ал. 1, при промяна характеристиките на водоснабдения и/или канализиран имот или целите, за които се използва.

Раздел втори

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА В и К ОПЕРАТОРА

 

Чл. 7. В и К операторът има право
1. да получи в срок от потребителя дължимите суми за предоставените В и К услуги;
2. на достъп до измервателните устройства за отчитане на количеството вода;
3. да спира изцяло или частично доставянето на вода и/или отвеждането на отпадъчни води по условията на Глава пета на настоящите общи условия и в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
4. да контролира количеството и качеството на отпадъчни води, включвани в канализационната мрежа от потребителите на В и К услуги;
5. на достъп за извършване на ремонтни дейности по В и К мрежи и съоръжения, разположени в имоти на потребителите.
Чл. 8. В и К операторът е длъжен:
1. да доставя на потребителите вода с питейни качества, съгласно изискванията на действащото законодателство, да отвежда и/или пречиства отпадъчните води;
2. при наложени от компетентни органи определени ограничения или режим на водата да уведомява потребителите чрез местните органи на самоуправление и средствата за масово осведомяване;
3. при поискване от потребителите да открива индивидуални партиди, включително в сгради-етажна собственост, след заплащане на дължимите суми за административните разходи за промяната, съгласно ценоразпис;
4. да поддържа изградената В и К система, включително водомерните възли на водопроводните отклонения, в съответствие с техническите и санитарни изисквания и с изискванията за опазване на околната среда и безопасност при работа;
5. да поддържа технико - икономическа база - данни за състоянието на В и К системата;
6. да отчита показанията на средствата за измерване при условията и сроковете, определени в настоящите Общи условия и да издава фактури за дължимите суми;
7. да предоставя допълнителни технически и административни услуги по ценоразпис, които единствено В и К операторът предлага на определена територия и са свързани с В и К услугите по ЗРВКУ;
8. да осъществява експлоатацията на водоснабдителната и канализационната система, в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
9. да опазва съоръженията, инсталациите и имотите - собственост на потребителите при изпълнение на задълженията си;
10. при планирани прекъсвания на водоподаването да информира засегнати потребители най-малко 24 часа по-рано чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин;
11. при отклонение от допустимите изисквания за качеството на питейната вода, установено с проба, взета от водомерния възел, в срок до два часа след получаване на резултатите, да информира органите на местно самоуправление и на санитарния контрол;
12. да предоставя алтернативно водоснабдяване, включително с водоноски, когато е налице прекъсване на водоснабдяването с питейна вода за повече от 12 часа;
13. да отговаря на жалби, сигнали и молби съгласно Глава седма и на писмени запитвания от потребители.
14. при поискване от потребителите да предоставя справки и информация, свързани с предоставените В и К услуги.
15. да присъединява към В и К системата нови потребители съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му след заплащане на съответните цени, утвърдени от ДКЕВР.

Раздел трети

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА В и К СИСТЕМИТЕ

Чл. 9. (1) В и К операторът предоставя услугата водоснабдяване с питейна вода чрез водоснабдителната система до границата със сградната водопроводна инсталация или до вътрешната водоснабдителна мрежа на обособен имот.
(2) Сградните водопроводни инсталации и вътрешните водоснабдителни мрежи се присъединяват към водоснабдителните системи чрез водопроводно отклонение с водомерен възел.
(3) Водопроводното отклонение е участък от водоснабдителната система и се състои от водовземна част, водопроводни тръби и водомерен възел и се поддържа от и за сметка на В и К оператора.
(4) Водомерната шахта, сградната водопроводна инсталация или вътрешната водоснабдителна мрежа след водомера на сградното отклонение са собственост на потребителя. Те се изграждат и поддържат за негова сметка.
Чл. 10. При силно намаляване на дебита на водоизточниците В и К операторът уведомява органите на местно самоуправление, като предлага да се предприемат действия за въвеждане на:
1. режим на водоползване;
2. лимити на водопотребление;
3. ограничения във водоползването, като забрана на ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др.
Чл. 11. (1) Хидрофорни инсталации и други инсталации за повишаване на налягането на водата, като елементи на сградните водопроводни инсталации, се изграждат за сметка на потребителите.
(2) В и К операторът поддържа и ремонтира хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата, когато инсталациите са негова собственост или са му предоставени от потребителите за експлоатация с отделен договор.
(3) Хидрофорните инсталации и другите инсталации за повишаване налягането на водата се предават от потребителите на В и К оператора за експлоатация съгласно изискванията на действащото законодателство, като се съставя констативен протокол и приемо - предавателен протокол.
(4) При недостатъчно налягане във водоснабдителната мрежа, вследствие на действия на В и К оператора, същият инсталира за своя сметка подходяща инсталация за повишаване на налягането.
Чл. 12. В и К операторът отвежда отпадъчните води, чрез канализационни отклонения и улични канализационни мрежи в урбанизираните територии и чрез отвеждащи колектори, поддържани от В и К оператора.
Чл. 13. (1) Отпадъчните води от имотите на потребителите се отвеждат, като сградните канализационни инсталации или вътрешните канализационни мрежи се присъединяват към канализационните системи чрез канализационно отклонение посредством ревизионна шахта, изградена и въведена в експлоатация в съответствие с действащото законодателство.
(2) Отвеждането на отпадъчните води се осъществява от границата със сградната канализационна инсталация или вътрешната канализационна мрежа на потребителите.
Чл. 14. Когато потребителите имат изграден собствен (местен) водоизточник, отпадъчните води от който се включват в канализационната мрежа, потребителите монтират за своя сметка на водоизточника или преди първата ревизионна шахта измервателно устройство, по което се отчитат количествата отпадъчни води.
(2) В случаите когато липсва измервателно устройство или то не отговаря на изискванията на Закона за измермавията и подзаконовите актове по прилагането му, количествата отпадъчни води от този водоизточник се определя като равни на максималния експлоатационен дебит по проекта на същия водоизточник.
Чл. 15. В и К операторът предоставя услугата пречистване на отпадъчни води при изградена инфраструктура и техническа възможност.
Чл. 16. (1) В и К операторът осъществява постоянен контрол върху В и К системите и върху количеството и качеството на изпусканите отпадъчни води в канализационната система чрез измерване, вземане и анализиране на проби.
(2) При установяване на повреди на В и К системите, причинени от потребители или включване на отпадъчни води с количества и с качества, различни от нормативно допустимите, длъжностно лице на В и К оператора съставя констативен протокол, който се подписва от потребителя.
(3) В случай, че потребителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол, същият се подписва от свидетел, който може да бъде второ длъжностно лице на В и К оператора.

Глава трета

ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Раздел първи

 СРЕДСТВА ЗА ОТЧИТАНЕ

Чл. 17. (1) На водопроводните и канализационни отклонения и сградните инсталации се монтират само измервателни устройства, одобрени по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.
(2) Измервателните устройства подлежат на задължителна първоначална проверка преди техния монтаж, съгласно Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него.
(3) Средствата за измерване подлежат и на следните проверки: периодична, след ремонт, при нарушаване на пломбата и при обосновано искане на В и К оператора или потребителя.
(4) При възникване на спор относно метрологичните характеристики на водомерите всяка от страните може да заяви извършване на метрологична експертиза по реда на Закона за измерванията и подзаконовата нормативна уредба към него. При изправен водомер, разходите се поемат от заявителя.
Чл. 18. (1) В и К операторът монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения.
(2) Когато след водопроводното отклонение има повече от един потребител, водомерът на водопроводното отклонение е общ водомер.
(3) При сгради - етажна собственост, както и при водоснабдявани обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери.
Чл. 19. (1) При установяване на повреда на водомер, монтиран на водопроводно отклонение, в случаите, различни от упоменатите в чл. 45, В и К операторът подменя средството за измерване за своя сметка. Срокът за подмяна не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни считано от датата, отбелязана в документа за установяване на повредата.
(2) През периода на повреда на водомера по ал.1, количествата изразходвана вода се определят по реда на чл. 24, ал. 1.

Раздел втори

ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТА ОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл. 20. Изразходваните количества питейна вода се отчитат по водомер, монтиран на водопроводното отклонение от В и К оператора.
Чл. 21. (1) Показанията на водомерите на водопроводни отклонения се отчитат с точност до 1 куб.м. за период не по-дълъг от:
1. 1 месец - за потребители по чл. 3, т. 2 и 3 и за общи водомери на сгради- етажна собственост;
2. 3 месеца - за потребители по чл. 3, т. 1 и за потребители по чл. 3, т. 2 с консумация до 20 куб.м./мес.;
3. 6 месеца - за водомeри на сградни водопроводни отклонения на имоти с водомерен възел, изискващ зазимяване.
(2) Отчитането на индивидуалните водомери след общия водомер се осъществява най-малко веднъж на три месеца, до 24 часа след отчитането на общия водомер.
(3) В междинните периоди между два отчета В и К операторът ежемесечно начислява количество изразходвана вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 отчета. След отчитане на показанията на водомерите количеството вода се изравнява в съответствие с реалното потребление.
(4) Отчитането на водомерите се извършва в присъствието на потребителя или на негов представител. При неосигуряване на представител, отчетът се подписва от свидетел, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора.
(5) Датата на отчитане на водомерите се обявява с писмено съобщение, поставено на подходящо място, или се съобщава по друг начин в срок не по-кратък от три работни дни преди отчитането.
Чл. 22. (1) Потребителят е длъжен да осигурява свободен и безопасен достъп на легитимните длъжностни лица на В и К оператора за извършване на отчети на водомера на сградното отклонение и на индивидуалните водомери.
(2) Достъпът до помещенията, в които са монтирани водомерите се осигурява от потребителя за времето, посочено в съобщението от В и К оператора по чл. 21, ал. 5.
(3) При невъзможност за отчитане на водомерите, поради отсъствие на потребителя или на негов представител и когато потребителят не е съгласен с фактурираните количества, същият е длъжен да уточни с В и К оператора извършване на отчитането в удобно за двете страни време, в срок не по-дълъг от шест месеца от последното отчитане.
(4) В случай, че потребителят не изпълни задълженията си по ал. 3 се счита, че е налице отказ за осигуряване на достъп. Отказът се удостоверява с протокол, съставен от длъжностното лице на В и К оператора, подписан от него и от поне един свидетел. Длъжностното лице отбелязва в протокола трите имена и единния граждански номер на свидетеля, който може да бъде и длъжностно лице на В и К оператора. След съставяне на протокола В и К операторът изчислява изразходваното количество питейна вода по реда на чл.46.

Раздел трети

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ПИТЕЙНА ВОДА И НА КОЛИЧЕСТВАТАОТВЕДЕНИ И ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл. 23. (1) Изразходваното количество питейна вода за сгради - етажна собственост или за отклонения, към които са присъединени повече от един потребител, се разпределя въз основа на отчета по чл. 20 и отчетите по индивидуалните водомери, като в разпределението се включват всички разходи на вода и загубите на вода в сградната или вътрешната водопроводна инсталация.
(2) Разликата между количеството питейна вода, отчетено по общия водомер и сумата от отчетените количества по индивидуалните водомери и количествата, определени по реда на ал. 5 и чл. 21, ал. 3 за потребителите, чиито индивидуални водомери не са отчетени, се разпределя пропорционално на отчетените по индивидуалните водомери количества и начислените по реда на ал. 5 и чл. 21, ал. 3.
(3) Изчислената разлика по реда на ал. 2 и цената се записват на отделен ред и се начисляват в общата сума на всеки потребител.
(4) В случаите, когато водопроводната инсталация е проектирана така, че индивидуални водомери в жилищата не могат да бъдат монтирани, разпределението на изразходваното количество питейна вода се извършват съобразно броя на обитателите на жилищата.
(5) При липса на индивидуални водомери или неизправни такива, месечното количество изразходвана питейна вода се определя както следва:
1. по 6 куб.м. при топлофицирано жилище и по 5 куб.м. - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;
2. по 0,15 куб.м. на 1 кв.м. обработваема площ;
3. по 0,1 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем сграда за сезонно ползване (вила, бунгало и др.) жилища и офиси, в които няма постоянен обитател;
4. по 0,5 куб.м. за всеки куб.м. застроен обем на сграда- за сгради в строеж.
(6) При имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до монтирането на общи водомери от В и К оператора изразходваното количество вода се отчита само по индивидуалните водомери на потребителите, а изразходваното количество вода от потребителите без монтирани индивидуални водомери – по реда на ал. 5.
(7) При сгради - етажна собственост или при имоти с повече от един потребител след водопроводното отклонение до поставянето на индивидуални водомери, определените по реда на ал. 5 количества вода се завишават на всяко тримесечие с 1,0 куб. м. за всеки обитател. Сборът от водните количества от показанията на индивидуалните водомери и водните количества изчислени по реда на ал. 5 не може да надвишава отчетеното по общия водомер.
Чл. 24. (1) При кражба или повреждане на водомерен възел на водопроводно отклонение, В и К операторът начислява количеството изразходвана вода според средномесечния разход за съответния период от предходната година.
(2) При повреждане на индивидуален водомер на потребителя, количеството изразходвана вода се определя по реда на чл.23, ал.5.
Чл. 25. Количеството отведени отпадъчни води в канализационната система е равно на сумата от количеството изразходвана от потребителя питейна вода и количеството вода от други водоизточници, измерена чрез монтираните средства за измерване, съгласно чл. 14.
Чл. 26. В случаите, когато потребителят монтира средство за измерване на отведените отпадъчни води, тяхното количество се отчита по показанията на средството за измерване, отговарящо на изискванията на действащото законодателство.
Чл. 27. Количеството на пречистваните води се приема равно на количествата отведени отпадъчни води, определени по реда на чл. 25 и чл. 26.
Чл. 28. (1) Количествата дъждовни води, зауствани в канализационната система от потребители по чл. 3, т. 2 и 3, повърхността на чиито имоти или части от тях са с площ повече от 200 кв.м и са с непропускливи настилки, се определят според средногодишния валеж за предходната година, официално обявен от Института по метеорология и хидрология и изчислено от В и К оператора количество, оттекло се в канализационната система, съобразно площта с непропусклива настилка.
(2) Дължимите суми за отвеждане на дъждовни води, определени от В и К оператора по ал.1 се фактурират и заплащат от потребителя през първото тримесечие на всяка година за предходната година.

Глава четвърта

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА В и К УСЛУГИТЕ

Чл. 29. (1) В и К операторите предоставят В и К услуги по утвърдени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пределни цени.
(2) В и К операторите публикуват утвърдените от ДКЕВР цени, както и тези, които ще прилагат, при условие, че са по-ниски от пределните.
(3) При промяна на цените, същите влизат в сила от първо число на месеца, следващ промяната или решението на ДКЕВР. Те се обявяват чрез средствата за масово осведомяване (задължително в един централен и един местен всекидневник) и имат действие, без да е необходимо сключване на анекс или допълнително съгласие на потребителя.
(4) При промяна на цените, количеството вода, отчетено през периода от датата на последния действителен отчет до датата на следващия действителен отчет на средствата за измерване, се разпределя пропорционално на броя на дните, по време на които действа старата и новата цена.
Чл. 30. (1) Доставянето на питейна вода и/или пречистване и/или отвеждане на отпадъчни води се заплащат въз основа на измереното количество изразходвана вода от водоснабдителната мрежа, отчетено чрез монтираните водомери на сградните водопроводни отклонения.
(2) За сгради - етажна собственост или за водопроводно отклонение с повече от един потребител изразходваното количество вода се заплаща въз основа на измереното количество, отчетено и разпределено по реда на чл. 23.
Чл. 31. (1) В и К операторът издава ежемесечни фактури, освен при изрична договореност за различен период на фактуриране.
(2) Потребителите са длъжни да заплащат дължимите суми за ползваните от тях В и К услуги в 30 дневен срок след датата на фактуриране.
Чл. 32. (1) Възражения срещу определената дължима сума за използвани В и К услуги могат да се правят писмено пред В и К оператора в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на фактурата.
(2) Подаването на възражение не освобождава потребителя от задължението му да заплати сумата по платежния документ в установения срок.
(3) В и К операторът се произнася в срок от 10 работни дни от подаване на възражението по ал.1.
Чл. 33. (1) Потребителят заплаща дължимите суми в брой на каси, по банков път чрез директен превод или чрез разплащателна сметка, като задължително посочва потребителския си номер.
(2) В и К операторът може да въведе и други форми на плащане, за които уведомява потребителите по подходящ начин.
(3) Плащането се счита за извършено от датата на постъпване на дължимата сума в брой или по банковите сметки на В и К оператора.
(4) При установяване на надвзети суми, същите се възстановяват по избор на потребителя при условията на чл. 43 или се прихващат от следващите дължими от потребителя плащания.
Чл. 34. При съгласие от страна на потребителя за незабавно инкасо, страните се споразумяват за условията в писмена форма.
Чл. 35. (1) Когато потребителят има повече от едно просрочено задължение, същият може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасява се най-обременителното.
(2) Ако задълженията са възникнали едновременно, те се погасяват съразмерно.
(3) Когато плащането не е достатъчно да покрие лихвите, разноските и главницата, погасяват се най - напред разноските, след това лихвите и най - после главницата.

Глава пета

ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ ДОСТАВЯНЕТО НА ПИТЕЙНА ВОДА И/ИЛИ ОТВЕЖДАНЕТО И ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

 

Чл. 36. Подаването и отвеждането на вода може да бъде преустановено (спряно частично) или прекратено (спряно напълно) от В и К оператора без предварително уведомяване на потребителите в следните случаи:
1. при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи в срок до 8 часа;
2. при прекратяване на електрозахранването на помпени станции и други елементи на В и К системите за периода на прекъсване на електрозахранването;
3. при стихийни бедствия (наводнения, земетресения, свличане на земни пластове, силни бури, обилни снеговалежи, замърсявания и др.) и производствени аварии, в резултат на които участъци от водопроводните системи са престанали да функционират или качеството на водата представлява опасност за живота и здравето на хората;
4. при необходимост от увеличаване на притока на вода към места на възникнали пожари;
5. по силата на решение, издадено от компетентен орган в съответствие с действащото законодателство.
Чл. 37. (1)След предварително уведомяване на потребителя В и К операторът може да прекъсне или преустанови извършването на В и К услугите в следните случаи:
1. при констатиране на действия от страна на потребителя или на трети лица, довели до нарушаване на нормативните изисквания за изпълнение на В и К инсталации;
2. при установяване на умишлена повреда на мрежите и съоръженията, експлоатирани от В и К оператора;
3. при незаконно присъединяване към В и К системите;
4. при установяване на неотговарящи на определените в договора по чл. 4 или с нормативен акт качества на отпадъчните води;
5. при присъединяване на нови потребители;
6. при въвеждане на режим във водоснабдяването;
7. при провеждане на планови профилактични прегледи, ремонти, реконструкции и други дейности, свързани с обслужването на водопроводните и канализационните системи, в продължение повече от 8 часа
(2) Уведомяването по т. 1 и т. 2 се извършва писмено, по реда на чл. 66.
Чл. 38.(1) При неплащане от потребителя на дължимите суми, В и К операторът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услугите на основание чл. 90 от Закона за задълженията и договорите, след установяване на следната процедура:
1. издаване на фактура с размера на просроченото задължение, връчена по реда на чл. 66. Същата се счита за покана за доброволно плащане. Когато фактурата е предварително издадена се връчва покана за доброволно плащане;
2. при неплащане на дължимите суми в срок от 30 /тридесет / дни, В и К оператора изпраща писмено уведомление за датата на преустановяване на предоставянето на В и К услугите, връчено по реда на чл. 66. Датата на прекратяването не може да бъде по - рано от 15 /петнадесет/ дни след датата на получаване на уведомлението;
3. В и К операторът може да предприеме действия по преустановяване на предоставянето на В и К услугите след датата по т. 2.
(2) При сключване на споразумение за разсрочване на задължението, отношенията между страните се уреждат съгласно споразумението.
(3) В и К операторът няма право да преустанови предоставянето на В и К услугите, когато потребителя изпълнява задълженията си по споразумението.
(4) При неспазване на споразумението от страна на потребителя, В и К операторът има право да преустанови временно предоставянето на В и К услугите;
(5) Преустановяването на В и К услуги не се допуска при потребители в сгради етажна собственост, в случай, че с действията си В и К операторът ще наруши правата и законните интереси на другите потребители в сграда етажна собственост.
Чл. 39. В и К операторът може да прекъсне или преустанови предоставянето на В и К услугите при писмено заявление на потребителя за временно или постоянно (трайно) прекъсване на водопроводното и канализационното отклонение, които той използва след заплащане на услугата, съгласно ценоразпис на В и К оператора.
Чл. 40. (1) При подадено мотивирано писмено заявление от страна на потребителя, В и К операторът може временно да преустанови доставката на питейна вода чрез пломбиране на спирателния кран пред водомера за периода, посочен в заявлението, като в този случай се записват показанията при подаване на заявлението.
(2) В случай, че при възстановяване на отчитането или при осъществяването на контрол бъде констатирана разлика между показанията, определени по ал. 1 и действително установените, дължимите суми се считат за просрочено задължение, считано от датата на преустановяване на отчитането.
Чл. 41. (1) В случаите, когато В и К операторът е прекъснал доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води по вина на потребителя, съгласно изискванията на действащото законодателство и тези общи условия, същите се възстановяват само от В и К оператора в срок до 3 работни дни след отстраняване на причината, която го е наложила и заплащане от потребителя на разходите по възстановяването.
(2) Разходите за възстановяване на доставянето на питейна вода и/или отвеждането на отпадъчни води са сума, покриваща разноските за процедурата по прекъсване и възстановяване на водоснабдяването, съгласно ценоразписа.

Глава шеста

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

Чл. 42. При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на В и К оператора обезщетение в размер на законната лихва, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на В и К оператора.
Чл. 43. В случаите, когато потребителят е платил повече от дължимите суми в резултат на грешка на В и К оператора след изравняване при действителен отчет на измервателните уреди за предоставените В и К услуги, В и К операторът дължи на потребителя обезщетение в размер на законната лихва върху надплатената сума от деня на постъпването u по негова сметка до деня на възстановяването u по сметка на потребителя.
Чл. 44. Причинените щети и повреди на водоснабдителните и/или канализационните системи, включително на водопроводните и/или канализационни отклонения, за които е съставен протокол по чл. 16, ал. 2, се отстраняват за сметка на причинителя.
Чл. 45. При кражба или повреждане на водомера на сградното водопроводно отклонение по вина на потребителя (замръзване на водомера, счупване на стъклото и други механични повреди) ремонтът и смяната им се извършват от В и К оператора за сметка на потребителя, съгласно ценоразписа.
Чл. 46. При отказ на потребителя, установен с протокола по чл. 22, ал.4, изр. второ и трето, да осигури достъп на длъжностното лице на В и К оператора за отчитане на показанията на водомер, разходът на вода се изчислява по пропускателната способност на водопроводната инсталация непосредствено преди водомера при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 m/s.
Чл. 47. При установяване на незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи, съответните отклонения се прекъсват, а изразходваните, отведените и пречистените количества вода се определят по реда на чл.46 за едногодишен период, освен ако се докаже, че периодът е по - малък.
Чл. 48. По реда на чл. 46 се определя и количеството изразходвана вода в случаите на доказано виновно нарушаване целостта на пломбите и физически въздействия върху водомерите, причинили тяхната повреда или неточност на показанията им.
Чл. 49. (1) При доказано неспазване на срока по чл. 36, т. 1 или срока на планираното прекъсване, обявен в средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин в съответствие със задължението по чл. 8, т. 10 по вина на В и К оператора, определени с тези общи условия, В и К операторът заплаща неустойка на потребителя в размер на 10 % от стойността на В и К услугите, фактурирана за предходния месец.
(2) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението на В и К оператора по чл. 8, т. 10 да информира засегнати потребители при планирани прекъсвания на водоподаването.
(3) Неустойката по ал. 1 се дължи и в случаите на неизпълнение на задължението по чл. 8, т. 13 да предоставя алтернативно водоснабдяване.
(4) Потребителят може да претендира неустойката пред В и К оператора в период до 30 дни от датата на неизпълнение на задължението от същия. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете, определени в ЗЗД.
(5) Неустойката не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.
Чл. 50. (1) В случай, че без основание В и К операторът не изпълни задължението си, предвидено в чл. 8, т. 3, той заплаща неустойка на потребителя в размер на 50 лева.
(2) Неустойката може да се претендира пред В и К оператора от потребителя в рамките на 30 дни от получаване на отказ за откриване на партида.След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете определени в ЗЗД.
Чл. 51. (1) В случай на наводняване имот на потребител от канализацията по вина на В и К оператора, последният заплаща неустойка в размер на 100 лева.
(2)Неустойката може да се претендира пред ВиК оператора от потребителя в рамките на 30 дни от настъпването на събитието. След този срок неустойката може да се претендира по съдебен ред в сроковете определени в ЗЗД.
(3) Тази неустойка не изключва отговорността на В и К оператора за имуществени щети, нанесени на потребителя.
Чл. 52. В и К операторът не дължи неустойка на потребителите в случаите, предвидени в чл. 36.

Глава седма

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 53. В случай на неизпълнение на задължения от страна на В и К оператора, потребителят има право да предяви претенциите си чрез молба, сигнал или жалба.
Чл. 54. Молбата, сигналът или жалбата трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е написана на български език;
2. да са посочени името и адресът на потребителя на имота;
3. да е посочено в какво се състои искането;
4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако същият разполага с такива;
5. да е подписана от подателя или от упълномощен негов представител.
Чл. 55. (1) В и К операторът приема и завежда молби, сигнали и жалби по ред и начин, в съответствие със Закона за административно обслужване на физическите и юридическите лица.
(2) В и К операторът е длъжен да отговаря на постъпилите жалби, предложения и сигнали в срок не по-дълъг от 14 дни, с изключение на анонимни сигнали или жалби, както и неотговарящи на изискванията на чл. 54.
(3) Когато потребителят не е удовлетворен от отговора и предприетите мерки от страна на В и К оператора, той има право да подаде жалба до ДКЕВР в съответствие с компетентността й по ЗРВКУ и ЗЕ, чрез В и К оператора, който изпраща копие от цялата преписка по случая с приложени доказателства в 3-дневен срок.
Чл. 56. В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в партидата адрес.

Глава осма

РЕД ЗА ОТКРИВАНЕ, ПРОМЯНА И ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Раздел първи

ОТКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Чл. 57. (1) Потребителите се идентифицират по следния начин:
1. юридическите лица - с пълно наименование, седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и съдебна регистрация, данни за лицето което ги представлява, идентификационен номер по БУЛСТАТ, банкова сметка /IBAN/, документ/и, удостоверяващ/и правото му собственост или вещно право на ползване или писмена декларация - съгласие по чл. 2, ал. 3, а едноличните търговци - с предходните данни и ЕГН.
2. физическите лица - с трите имена, ЕГН и постоянен адрес по документ за самоличност, номер, дата на издаване и орган на издаване на документа за самоличност, адрес на обслужвания имот и адрес за кореспонденция, телефон и документ/и, удостоверяващ/и правото му на собственост или вещно право на ползване или писмена декларация - съгласие по чл. 2, ал. 3.
Набирането на идентификационни данни ще се извършва съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
(2) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителите при подаване на заявление по образец и представяне на документи, съдържащи данни за идентификационните белези по ал. 1.
(3) В и К операторът открива партида с потребителски номер на потребителите по чл. 3, т. 2 и т. 3 след сключване на договор по чл. 4, като в него се конкретизират следните задължителни данни:
1. юридическо наименование на страните;
2. точен адрес на имота;
3. вида на предоставените В и К услуги;
4. специфични права и задължения на страните по договора;
5. специални основания за прекратяване, както и други условия;
6. цена на предоставените В и К услуги;
7. срок на действие на договора.
(4) В случаите, когато няколко лица имат качеството на потребител по отношение на един недвижими имот, но последния се използва от един от тях В и К операторът открива партида и потребителски номер на лицето, ползващо имота съгласно писмено споразумение с потребителите или с пълномощника по чл. 2, ал. 2.
(5) В случаите, когато няколко лица имат качеството на потребител по отношение на един недвижим имот, като повече от един от тях фактически го използва, В и К операторът открива партиди на всички потребители въз основа на документ и споразумителен протокол за разпределяне на отчетените количества.

Раздел втори

ПРОМЯНА НА ПАРТИДА

Чл. 58. (1) При промяна на собствеността или на вещното право на ползване/строеж новият и/или предишният собственик, ползвател или притежател на вещно право на строеж са длъжни да подадат до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец за откриване, промяна или закриване на партида, като представи документи, удостоверяващи придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното право на ползване/строеж на имота.
(2) В случай, че не изпълни в срок задължението си по ал. 1 и впоследствие новият собственик, ползвател или носител на право на строеж поиска промяна на името на титуляра на партидата, той дължи заплащане на всички административни разходи, свързани с извършването на това действие, съгласно ценоразпис на В и К оператора.
(3) Когато потребител напуска семейното жилище по силата на официален документ, издаден от компетентен орган, той е длъжен да уведоми писмено В и К оператора в 30 - дневен срок, като подаде заявление за промяна на партидата и представи копие от документа.
Чл. 59. (1) При смърт на потребител – физическо лице, наследниците или лицето, придобило жилище по силата на договор за издръжка и гледане или по дарение, са длъжни в 30 - дневен срок да подадат заявление до В и К оператора за промяна на партидата, като представят удостоверение за наследници или документ за собственост.
(2) В случаите по ал. 1 В и К операторът променя партидата на името на наследника или на един от наследниците, по писмено споразумение между тях или на името на лицето, придобило собствеността на жилището по силата на акта. При липса на споразумение между наследниците, В и К операторът открива партида на всички наследници, отговарящи пропорционално на дела си, съобразно удостоверението за наследници.
Чл. 60. (1) Потребител може да бъде и физическо лице, което ползва В и К услуги в жилище, на което е наемател, ако собственикът на имота е подал декларация пред В и К оператора, че В и К услугите ще се ползват за битови нужди, с изразено съгласие да носи солидарна отговорност с наемателя за заплащане на дължимите суми. В тези случаи В и К операторът води партидата на името на собственика на имота и на наемателя, който заплаща дължимите суми за В и К услуги, начислени след сключване на договор за наем.
(2) При промяна в наемното правоотношение, новият наемател е длъжен да подаде до В и К оператора в 30-дневен срок заявление по образец за откриване на партида, като представи документи, удостоверяващи наличието на наемно правоотношение и декларация на собственика по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) На основание на подаденото заявление по ал. 2 В и К операторът закрива партидата на стария потребител, само ако е заплатил всички дължими до този момент суми за В и К услуги.
(4) В случай, че новият наемател не изпълни задължението си по ал. 2, В и К операторът има право да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ наемното правоотношение и декларацията на собственика по ал. 1.
Чл. 61. В случаите, когато липсва декларация с изразено съгласие за солидарна отговорност на собственика с наемателя на имота, В и К операторът открива и води партида на собственика или ползвателя на имота, който заплаща В и К услугите.

Раздел трети

ЗАКРИВАНЕ НА ПАРТИДА

Чл. 62. (1) При промяна на собствеността, вещното право на ползване/строеж предишният и новият собственик, ползвател или носител на правото на строеж имат право да поискат и да получат от В и К оператора справка за всички дължими суми за В и К услуги към момента на промяната.
(2) За уреждане на взаимните задължения за В и К услугите за имота, предишният и новият собственик или ползвател са длъжни в 30-дневен срок от сключването на сделка на разпореждане, с която се прехвърля правото на собственост или вещното право на ползване/строеж, да подпишат и представят на В и К оператора споразумителен протокол за плащането на В и К услугите.
(3) Въз основа на представените документи, В и К операторът е длъжен да издаде данъчно дебитно или кредитно известие на предишния собственик, ползвател или носител на право на строеж на имота.
(4) Предишният собственик, ползвател или носите на право на строеж на имота е длъжен да закрие партидата си като заплати сумата от дебитно известие по ал. 3, а сумата от кредитно известие се възстановява от В и К оператора.
(5) В случай, че новият и предишният собственик, ползвател или носител на правото на строеж не спазят изискванията по ал. 2, 3 и 4, новият собственик заплаща всички дължими суми за имота след датата на промяна на собствеността.
Чл. 63. (1) Ако предишният собственик, ползвател или носител на правото на строеж не закрие партидата си, В и К операторът събира дължимите суми от него до датата на откриване на партида на новия собственик, ползвател или носител на право на строеж, съобразно представения акт за собственост или вещно право на ползване/строеж.
(2) В и К операторът може да открие партида въз основа на документ, удостоверяващ собствеността или вещното му право на ползване/строеж на името на новия собственик, ползвател или носител на правото на строеж.

Глава девета

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 64. С влизане в сила на настоящите общи условия, потребителят дава съгласието си предоставените на В и К оператора лични данни да бъдат използвани във връзка с фактическите отношения по предоставяне на В и К услугите, ако не подаде изрично възражение в 30-дневен срок от публикуването на общите условия.
Чл. 65. Всички спорове между В и К оператора и потребителите се решават по взаимно съгласие чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - по реда на Глава седма или по съдебен ред.
Чл. 66. (1) Всички предизвестия и уведомления следва да бъдат в писмена форма.
(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването им от потребителя при спазване на следните условия:
1. връчването на съобщения (покани, предупреждения, предизвестия, уведомления и др.) във връзка с неизпълнение на задължения по договора от страна на потребителя, се извършва от куриер или представител на В и К оператора, който с подписа си удостоверява начина на връчването;
2. съобщенията по т. 1 се връчват срещу подпис, лично на потребителя или на неговия законен представител, или на пълномощник на потребителя, за упълномощаването на когото В и К операторът е уведомен;
3. когато куриерът или представителят на В и К оператора не намери потребителя, той връчва съобщението по т. 2 на пълнолетно лице от семейството, или на съсед, който е съгласен да предаде съобщението. Лицето, чрез което се връчва съобщението, се подписва в разписката със задължение да предаде същото на потребителя. Куриерът или представителят на В и К оператора удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, като отбелязва имената, единния граждански номер и качеството на лицето, на което е било връчено съобщението;
4 .когато потребителят или пълномощникът му, както и лицата по т. 3 не могат да подпишат поради неграмотност или друга причина, или ако потребителят или семейството му откажат да приемат съобщението, куриерът или представителят на В и К оператора отбелязва това в разписката. Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа поне на един свидетел, като куриерът отбелязва трите имена и адреса на свидетеля. В този случай съобщението се смята за връчено, респективно получено на същата дата;
5. връчването на съобщения за потребители - юридически лица се извършва на посочения в партидата адрес, като се посочват в разписката името и длъжността на лицето, на което е връчено съобщението. Отказът за получаване на съобщението се удостоверява по реда на т. 4.
(3) Връчването на съобщенията по горната алинея може да става и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, нотариална покана или телеграма с удостоверено съдържание.
(4) В случай, че потребителят не е уведомил В и К оператора за промяна на адреса си за кореспонденция се счита, че предизвестията и уведомленията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в партидата адрес.
Чл. 67. За неуредените в договорите въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 68. Ако по време на действието на настоящите общи условия настъпят промени в нормативните актове, клаузите, които противоречат на новите нормативни разпоредби, се заменят автоматично с тези, предвидени в съответния нормативен акт.
Чл. 69. (1) Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им в централен и местен ежедневник.
(2) В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат в съответния В и К оператор заявление, в което да предложат различни условия. Предложените от потребителите и приети от В и К операторите различни условия се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
(3) Новите потребители приемат общите условия със сключване на писмен договор за присъединяване към водоснабдителните и канализационни системи и предоставяне на В и К услугите.
Чл. 70 Изменението и допълнението на настоящите общи условия се извършва по реда за приемането им, регламентиран в ЗРВКУ.
Тези общи условия са одобрени от ДКЕВР на основание чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗРВКУ с решение № ОУ – 054/03.07.2006 г., изменени и допълнени с решение ОУ – № 012/04.06.2007г.