Държавно регулирани цени

ЦЕНИ НА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ В СИЛА ОТ 01.01.2024 г.

На основание Решение № Ц-29/22.12.2023 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Заповед № 355 / 28.12.2023г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ - ЕООД гр.Плевен, са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.01.2024 г. както следва:

Регулирани ВиК услуги лв./куб.м без ДДС лв./куб.м с ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1. битови потребители (население - физически лица) 3.029 3.635
1.2.обществени потребители (юридически лица) 3.029 3.635
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1. битови потребители(население) 0.317 0.380
2.2. обществени потребители (юридически лица) 0.317 0.380
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители 0.749 0.899
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 1 0.850 1.02
степен на замърсяване 2 1.271 1.525
степен на замърсяване 3 1.756 2.107