Данни за качествата на питейните води в района

Данни за качествата на питейните води в района
получени от Изпитвателна лаборатория към ВиК ЕООД - гр. Плевен Акредитирана от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, Сертификат за акредитация, рег. № 58 ЛИ/08.02.2023 г., валиден до 30.04.2024г.
.

Данни за качествата на питейните води в района


  I. Обща информация
  “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Плевен извършва дейностите по експлоатация и стопанисване на водоснабдителни и канализационни системи на територията на Плевенска област (административна единица) с площ от 4600 km2 , част от Северозападен Район за Планиране и обхваща 11 общини – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим, Белене и Кнежа, включващи 14 града и 109 села с брой население по статистически данни – 233 348 към 31.12.2020 г. по данни на НСИ.
  Общественото питейно-битово водоснабдяване на Област Плевен (вкл. Община Кнежа от 2019 г.) се осъществява чрез добив на подземни води от съществуващи 460 водоизточници, от които: шахтови кладенци (233 бра), тръбни кладенци (67 бр.), дренажи ( 110 бр.) и каптирани извори (50 бр.).
  Във водоснабдителните системи в обособената територия на ВиК Плевен единствените съоръжения за пречистване на питейна вода са хлораторните инсталации.
  Те са разположени при водовземания и на обособени места в помпените станции за осигуряване на санитарно-хигиенно качество на доставяната на потребителите вода.
  Практически към момента, хлорирането е най-удобният и икономичен начин за обеззаразяване на водата, като в дружеството ни то се осъществява с хлор газ и хлорни съединения.
  II. Мониторинг на качествата на питейните води
  Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Изпитванията се провеждат от акредитираната Изпитвателна лаборатория (ИЛ) към „В и К“ ЕООД - Плевен. Изпитванията по показателите, които ИЛ няма възможност да извършва, се възлагат на външни акредитирани лаборатории с които дружеството има сключени договори.
  Мониторингът на качеството на питейната вода се провежда по програма, разработена съвместно с РЗИ гр. Плевен, и обхваща всички показатели по Наредба № 9 от 16.03.2001г.(изм. от 16.01.2018г.) за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
  Програмата за мониторинг на питейните води обхваща цялата територия на дружеството разделена общо на 105 водоснабдителни зони (от които 99 малки и 6 големи) и обхваща 123 населени места. В програмата за всяка от зоните в зависимост от обема на водата разпределяна в зоната е определена и честотата на извършване на мониторинга в зоната.
  За зони с констатирани отклонения по някой от наблюдаваните показатели дружеството провежда учестен мониторинг по съответния показател в зоната.
 • В ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ,е предоставена утвърдената мониторингова програма за текущата 2024 година по зони, населени места и честотата за пробонабиране;

 • В ПРИЛОЖЕНИЕ 2, е предоставена обобщена информация за качествата на водата в малките зони и попадащите в тях населени места на база обработени актуални резултатите от мониторинга за изминалата 2023 година ;

 • В ПРИЛОЖЕНИЕ 3, е предоставена обобщена информация за качествата на водата в големите зони и включените в тях населени места на база обработени актуални резултатите от мониторинга за изминалата 2023 година ;

 • Анализа на данните показва, че в големите зони на водоснабдяване не са констатирани отклонения от допустимите норми и подаваната вода в мрежата съответства на изискванията.
  В някой от малките зони на водоснабдяване са установени отклонения по определени физикохимични показатели : нитрати , хром и обща твърдост (калциеви и магнезиеви йони).
  За установените превишения от нормите в питейните води дружеството ежемесечно информира РЗИ – гр. Плевен
  III. Информация и съвети за потребителите
  Водите добивани в региона и подавани в мрежата за питейно-битово водоснабдяване са с качества обусловени, както от природните условия при които се формират, така и от влиянието на земеделските практики типични за района на централната част на Дунавската равнина.
  Установените отклонения от нормите във водите в някой населени места са основно по показателите : обща твърдост (респ. Са2+ и Mg 2+), нитрати и хром .
  -Обща твърдост в питейните води
  Общата твърдост е показател обусловен от природните особености при формирането на водите . В териториалния обхват на дружеството водите са добивани основно от подземни водоизточници и при тяхното формиране в подземните водоносни хоризонти прякото влияние на скалните формирования е причина те да са с по – високи стойности на показателят „Общата твърдост”, който е обвързан с калциевите и магнезиевите йони – при по високи стойности на твърдостта на водата са повишени и някой от гореописаните йони ( Са2+ и Mg 2+).
  Водите с по високи стойности на общата твърдост или т.нар. „твърди води” водят до по бързо натрупване на котлен камък по електроуредите в домакинството, което причинява по честите им повреди.
  -Нитрати в питейните води
  Нитратите (NO3-) са съединения на азота, неразделна част от кръговрата му в околната среда. Въпреки че нитратите се срещат естествено в някои подпочвени води, в повечето случаи се предполага, че повишените им нива са в резултат на човешка дейност. Завишени концентрации на нитрати във водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване са резултат от неправилно използване на азотни минерални торове в разрез с добрите земеделски практики, неспазване на изискванията по отношение събирането, съхраняването и обезвреждането на торовия отпадък в животновъдството, изпускане на отпадъчни води, води от септични ями и др. Когато са в умерени количества, нитратите, които се намират в питейната вода, са безвредни.
  Методите за намаляване съдържанието на нитрати във водите, ползвани за питейно-битови нужди са с високи експлоатационни разходи и оскъпяват значително цената за крайния потребител. Нужна е цялостна национална стратегия за въвеждането на добри земеделски практики, екоземеделие и строг контрол при използването на азотни минерални торове.
  -Хром в питейните води
  В няколко от населените места в региона са установени завишени стойности на хром в питейните води.
  Детайлно проучване на историята на замърсяването в областта констатира:
  -Постоянно наличие на хром в природните води датиращо от 70-те години на ХХ век (начало на периодичния мониторинг на водите в България)
  - Наличие на хром във водосборните басейни на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра
  -Сходни характеристика на почви и скали в региона
  Направените констатации дават основание, да се счита, че наличният в природните плитко лежащи подпочвени води хром в Област Плевен не е с промишлен (антропогенен, изкуствен) източник, а с естествен (природен) произход и е бил наличен в питейната вода ползвана от поколения местно население.
  Методите за намаляване съдържанието на хром във водите, ползвани за питейно-битови нужди са с високи експлоатационни разходи и ще доведат до съществено повишаване на цената за крайния потребител

  Данни за качествата на питейните води в района

  .