Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 04.08.2016г.документация за участие

Разяснение с дата на публикуване 05.08.2016г. по документацията за участие в процедурата: В методиката за оценка на офертите е допусната техническа грешка. Правилният текст относно: Ц колонка – цената на горивото, обявена на съответната колонка за гориво в бензиностанцията на участника се отнася за дата 24.08.2016г. (съгласно посочената дата в обявлението за поръчката и условията за участие и провеждане на процедурата от документацията).
Разяснение по документацията с дата на публикуване 18.08.2016г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 13.09.2016г.

Отварянето на ценовите предложения от Комисията ще се състои на 16.09.2016г., 10.00ч. в управлението на Дружеството, ет.3, Заседателна зала. Дата на публикуване 13.09.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 27.09.2016г.

Договори с дата на публикуване 02.12.2016г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 02.12.2016г.

Обявление за изменение с дата на публикуване 07.12.2016г.

Обявление за приключване на договори с дата на публикуване 05.01.2018г.