Въпроси

 
 • Каква е нормативната уредба?

  Условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните услуги, както и взаимоотношенията между нашата фирма "ВиК" и вас - нашите абонати, са определени с Наредба N 4 на Министерството на териториалното развитие и благоустройтво, издадена на 14.09.2004 г.

  Оттогава насам нашите взаимоотношения се уреждат на договорна основа. Договорът за водоснабдяване се сключва по писмена молба на собственика на имора, който ние ще снабдяваме с питейна вода и от който ще отвеждаме каналните води.

  Когато става дума за имоти в сграда - етажна собственост има две възможности:

  • всеки собственик лично да сключи договор;
  • представителят на Управителния съвет на етажната собственост да сключи договора от името на собствениците, като за целта трябва да е упълномощен от Общото събрание съгласно чл. 47, ал. 1 на Закона за собствеността.
 • Промяна на собствеността

  При продажба на водоснабдявания имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с екплоатационното предприятие "ВиК". Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок. Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате.

 • Как се свързвате с градската водопроводна мрежа?

  От уличния водопровод към вашия дом водата се подава през водопроводно отклонение, което завършва с арматурно - водомерен възел, който трябва да е разположен или в дворна шахта на разстояние най-много 2 метра навътре в оградата, или в леснодостъпно затворено помещение непосредствено след навлизането на водопроводното отклонение в сградата. Водопроводното отклонение завършва с индивидуален водомер, ако имотът е самостоятелен, или с общ - ако е етажна собственост.

 • Сервиз и поддръжка

  Водопроводното отклонение (вкл. и общият водомер на етажната собственост), както и цялата улична мрежа, се поддържат и подменят от "ВиК".

  Индивидуалните (апартаментните) водомери се доставят и монтират от собствениците. Проверка, поддръжка и ремонт се правят от лицензирани лиця или от "ВиК" за сметка на собствениците. На този етап единствен лицензиран сервиз в Плевен е този на "ВиК", който се намира на ул. "Г.М. Димитров" 78.

  Повече информация ще получите на тел.: 680-396

 • Как се заплащат водоснабдителните услуги?

  Измерването на изразходваната питейна вода става чрез водомерите, като за да се гарантира тяхната неприкосновеност, наш специалист пломбира холендера на всеки водомер, който го сврзва към водопроводната тръба.

  Заплащането на изразходваната вода се извършва съгласно показанията на водомера на сградното отклонение, а при етажна собственост - въз основа на показанията на общия водомер и индивидуалните. В този случай всеки абонат заплаща количеството вода, отчетено от индивидуалния водомер, и съответната част от разликата между количеството, отчетено от общия водомер и сумата от отчетените от индивидуалните водомери количества (т.е. водата, позвана в общите помещения).

  В случаите, когато няма индивидуални водомери, отчетеното от общия водомер количество се разпределя поравно върху регистрираните обитатели на жилищата

 • Къде да платим сметките си?
  • на касите на "ВиК" (на ул. "Сан Стефано" 25)
  • в Общинска банка (на бул. "Кирил и Методий" 10)
  • в Централна кооперативна банка (срещу драматичен театър "Иван Радоев")
  • в Пощата (ж.к. Сторгозия и ж.к. Дружба)
  • в Болницата
 • За какво трябвада внимавате?
  • Когато сте собственик на индивидулен имот с шахта: да я опазвате от замърсяване и повреда, както и от замръзване през студения период
  • Когато обитавате етажна собственост: да не се правят "нелегални" отклонения във вътрешната инсталация след общия водомер. А там, където край сградата има зеленчкови лехи или цветни градини - да не се допуска тяхното поливане с вода от чешмата в общото помещение. И в двата случая ще се увеличи доплащането за общо ползваната вода, т.е. недобросъвестните абонати ще се облагодетелстват за сметка на добросъвестните.
 • Когато водомерът е повреден...

  ...демонтирането се извършва от служебно упълномощено лице в присъствието на абоната, като се съставя двустранен протокол с данни за фабричния номер, показанията и състоянието на водомера.

  Възможно е веднага на място на повредения да бъде поставен редовен водомер. Ако това не стане, изразходваната вода за периода на ремонта се приема пропорционално на средния разход за последния редовно отчетен период. "ВиК" определя срока за ремонта или поставянето на нов водомер. Проверки на водомерите се извършват след ремонт, при нарушаване на пломбата и по искане на "ВиК" или абоната.

 • Ако се съмнявате...

  ... в показанията на водомера си, поискайте проверка.

  За да сте сигурни в точността на измерване на вашия водомер, имате право да поискате неговото изпитвне, а това може да се извърши в РУ на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" или Център за услуги на ВиК Плевен.

 • Осигурявайте достъп на проверителите!

  Съдействайте за редовното отчитане на всички водомери във вашия вход, за да няма аномалии с общия водомер. Осигурявайте редовен достъп на проверителите във вашия дом, за да сте сигурни, че плащате толкова вода, колкото сте изразходили.

 • В случай на несъгласие с определено заплащане,

  се прави писмено възражение пред "ВиК" в 7-дневен срок от връчването на платежния документ. Това възражение обаче не освобождава абоната от задължението да заплати сумата в установения срок. Нашата фирма е задължена да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от подаването му и при несъгласие на абоната с решението, спорът се решава по съдебен ред.

 • Какво е ИТН?

  Това е Вашият уникален клиентски номер. Състои се от 10 цифри и служи за идентификация при извършване на услуги. Задължително е вписан във фактурата за дължима сума за изразходваната вода и фискалния бон. Замества преди съществуващия абонатен номер. ИТН е абревиатура на „Измервателна точка номер”.