Вътрешни правила по чл.8Б и чл.22Г от Закона за обществените поръчки