Електронни фактури фирми и граждани

Електронни фактури за клиенти юридически лица

От 01.07.2011 г. "В и К" – ЕООД гр. Плевен премина към изпращане на фактури по електронен път чрез системата Prepiska, разработена съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП).

Електронните фактури на "В и К" – ЕООД гр. Плевен се генерират, обменят и съхраняват според изискванията на българското законодателство чрез средата Prepiska, която е официално одобрена за ползване от Комисията за регулиране на съобщенията и НАП /потвърждение от НАП с писмо Изх. № 26-И-69 от 18.06.2010г./

Ако изберете да получавате електронна фактура, то тогава трябва да направите следното:

  1. Изтеглете документ Молба – декларация;
  2. Попълнете данните на фирмата, с всички реквизити;
  3. Изпратете попълнената Молба-декларация на факс: 064/ 88 98 66 или по пощата, на адрес: 5800 Плевен, ул. "Сан Стефано" 25, "ВиК" ЕООД - Плевен, за инж. Валерия Манасиева, или сканироно копие на е-mail: plasment@vik-pleven.com
  4. На e-mail, който сте посочили в Молбата - декларация, ще получите писмо от "В и К" – ЕООД гр. Плевен, в което подробно е описано какви са следващите стъпки.

Ако имате въпроси относно обмена на фактури по електронен път между "В и К" – ЕООД гр. Плевен и Вашата фирма, задайте ги на телефони с номера:

064/ 88 98 46- Валерия Манасиева 064/ 88 98 56 – Румяна Стоянова

Електронни фактури за битови клиенти

"В и К" – Плевен предоставя нова възможност на битовите си клиенти за по-лесен достъп на услугата ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА.

По този начин, клиентът ще получава информация за потребените вик услуги, на заявен от него e-mail адрес. Електронната фактура е безплатна и регистрацията за нея става чрез попълване на ЗАЯВЛЕНИЕ /Може да се попълни тук/ или в Центъра за услуги, на ул. "Сан Стефано" № 25.

Телефон за повече информация:070 01 02 01.

Електронната фактура е валиден данъчен документ, напълно идентичен с хартиения носител. Получаването й е бързо и сигурно, а данните на потребителя са защитени. Чрез използването на електронен документ пестим не само време, а спомагаме и екобаланса в природата. По-малко хартия, повече дървета - по-добро качество на живот!