Уважаеми клиенти,

Вследствие високите температури и трайното засушаване, увеличената консумация на питейна вода и най-вече ползването й не само по предназначение, се отчита значително намаляване на подпочвените води в област Плевен. Дебитът  на  водоизточниците в някои населени места е на критичния минимум. С цел да се осигури непрекъснато водоснабдяване за всички потребители, „ВиК“ ЕООД- Плевен призовава да се използва водата само за питейно- битови нужди, да не се разхищава и пилее! Изпратени са писма до  кметовете на населените места с намален дебит на водоизточниците за издаване  на заповед за забрана на поливане, пълнене на басейни и миене на тротоари, тераси, МПС и други с питейна вода.