В следствие високите температури, намалелия дебит на водоизточниците,
остарялата водопроводна мрежа, както и увеличената консумация на питейна
вода и ползването й не само по предназначение, има недостиг на водни
количества, особено във високите части на селата Бръшляница, Пелишат и
Стежерово. От ВиК – Плевен са изпратени писма до кметовете на тези населени
места за въвеждане на режимно водоснабдяване и забрана за поливане, пълнене
на басейни и миене на улици, МПС и др. Към тази мярка се прибягва в случаите,
когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснато
водоснабдяване на всички потребители.
Със Заповед на кметовете на с. Бръшляница, с. Пелишат и с. Стежерово е
въведено режимното водоподаване, по индивидуален график за всяко селище.
Часовете за пускане и спиране на водата са съобразени с техническите
възможности и съществуващата инфраструктура на населеното място:
– В село Бръшляница има вода от 08,00 часа до 20,00 часа;
– В село Пелишат: За улиците от центъра в посока Плевен вода ще
има от 07,00 часа до 17,00 часа; За улиците от центъра в посока с. Вълчитрън и с.
Згалево – от 17,00 часа до 7,00 часа;
– Село Стежерово е разделено на 2 зони и водата се спира през 24
часа за всяка, от 10,00 часа до 10,00 часа на следващия ден. В село Стежерово е
осигурена водоноска.
При промяна на ситуацията, режимното на водоподаване може да бъде
променено или отменено.