„Водоснабдяване и канализация“- Плевен информира, че Изпитвателната лаборатория на Дружеството /ИЛ/, акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018, притежава актуален Сертификат Рег.№ 58ЛИ /26.04.2024 г., преиздаден от ИА „Българска служба за акредитация“ и валиден до 26.04.2028 година.
Лабораторията извършва постоянен мониторинг на качествените показатели на питейни, подземни и отпадъчни води. Срещу заплащане от страна на клиенти, предоставя и следните дейности:
– Пробовземане на питейни, подземни и отпадъчни води ;
– Анализ на питейни води, включващ: физикохимични анализи;
органолептични анализи; микробиологични анализи;
– Анализ на подземни води, включващ: физикохимични анализи ;
– Анализ на проби от отпадъчни води, включващ: физикохимични
анализи.
За удобство на клиентите предлагаме и пакетни услуги за най-често търсените и възлагани анализи;
ЦЕНИ НА ПАКЕТНИ УСЛУГИ

За повече информация и контакти:
– Ръководител ИЛ инж. И. Станчева – тел. 0893/331110 ; ilab@vik-pleven.com;
www.vik-pleven.com (Лабораторна дейност)