Поради профилактика на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД за
подобряване състоянието на електрическата мрежа в град Долни Дъбник, до 15
часа днес ще бъде засегнато водоснабдяването на града, тъй като е прекъснато
ел. захранването на помпените станции и съоръжения, които доставят питейната
вода за населеното място.