Във връзка с трайния недостиг на питейна вода за високата част на село
Горталово, както и постоянно намаленото налягане на водата в селището,
вследствие недостатъчния дебит на водоизточниците и повишената консумация в
последно време, свързана с нарасналия брой на постоянно живеещите в
Горталово потребители, се налага въвеждане на режим на водоснабдяване.
Водата се спира от 11.00 часа – 16.30 часа и от 22.30 часа – 5.30 часа. Целта е в
часовете, когато водата е спряна, да се акумулират водни количества, с които да
се осигури постоянно водоподаване на всички потребители. Графикът на
режимното водоснабдяване е съобразен с техническите възможности на
водоснабдителната система и съществуващата инфраструктура. При промяна на
ситуацията режимът може да бъде променян или отменен.