Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на водоснабдителните и
канализационни услуги за жителите на област Плевен в размер на 4,91 лева с ДДС, която влиза в
сила от 1 януари 2024 година. Цената е комплексна и се състои от три компонента: доставка на
питейна вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води.
Потребителите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.
Утвърдените от КЕВР цени са както следва:
– Доставяне на питейна вода на потребителите /физически и юридически лица/ – 3,63
лв./куб. м. с ДДС
– Отвеждане на отпадъчни води– 0, 38 лв./ куб. м. с ДДС
– Пречистване на отпадъчни води– 0,90 лв. / куб. м. с ДДС
За промишлени и стопански потребители, според степента на замърсяване, цената за
пречистване е съответно:
– за 1-ва степен е 1,02 лева/ куб. м. с ДДС
– за 2-ра степен е 1,52 лв./ куб. м. с ДДС
– за 3-та степен е на 2,11 лева/ куб. м. с ДДС
В съответствие с действащата законова уредба Комисията променя служебно
одобрените цени ежегодно, като добавя натрупаната инфлация за периода от влизането на
действие на Бизнес плана на Дружеството до момента и я коригира с нормативно
регламентираните коефициенти за съответната година. Цената е съобразена с прага на
социална поносимост, която за Плевенска област е в размер на 6,82 лева.
Повишаването на цената в област Плевен е обосновано от по-високата цена на ел.
енергията, нарасналите цени за поддръжка на водопроводната мрежа, на консумативите за
обезпечаване качеството на питейната вода, необходимостта от инвестиции в подмяна на
амортизираната ВиК мрежа, както и новата цена, на която ВиК – Плевен ще купува водата от
ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен, Червен бряг и още девет населени места
в област Плевен, които се захранват с питейна вода от водоснабдителни групи „Черни Осъм“ и
„Златна Панега“.
За подобряване качеството на предлаганите услуги и с цел да намали загубите на вода,
вследствие остарялата водопроводна мрежа, Дружеството има заложени в Бизнес плана си
инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 километра ВиК
мрежи и в съоръжения. Планираните дейности за 2023 година бяха реализирани успешно.
Средствата, които са вложени по изпълнение на инвестиционната програма са около 2 млн. лв., с
които са реконструирани над 14 км. водопроводна мрежа- в това число довеждащи и вътрешни
водопроводи и основно амортизираните етернитови и стоманени тръби са подменени с ПЕВП и
PVC- O, във всички общини на територията на област Плевен. Част от инвестициите са
предвидени за модернизация на помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати,
кранове и измервателни устройства. За 2024 година заделените средства за модернизация и
рехабилитация на 15 километра ВиК мрежи и съоръжения са почти 2 милиона лева.