ВиК- Плевен информира, че от 27.02.2023г. се въвежда режимно водоснабдяване в с. Муселиево. Водата ще се спира в 21 часа и ще се пуска в 6 часа. Графикът търпи промени в зависимост от техническите възможности на водоснабдителната система. Причините саnнедостатъчните дебити на водоизточниците и недостиг на вода за селището. Такива мерки се прилагат в случаите, когато подаваните водни количества не са достатъчни да се осигури непрекъснатост на водоснабдяването за всички потребители. При промяна на ситуацията, режимът ще бъдат отменен.