Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги
С Решение № Ц-32/30.12.2022г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2023 г. както следва:

Регулирани ВиК услуги
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица) – 2.748 лв./куб.м без ДДС
1.2.обществени потребители (юридически лица) – 2.748 лв./куб.м без ДДС
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население) – 0.292 лв./куб.м без ДДС
2.2. обществени потребители (юридически лица) – 0.292 лв./куб.м без ДДС
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители – 0.678 лв./куб.м без ДДС
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 1 – 0.770 лв./куб.м без ДДС
степен на замърсяване 2 – 1.151 лв./куб.м без ДДС
степен на замърсяване 3 – 1.591 лв./куб.м без ДДС