Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

С Решение № БП-Ц-7/31.05.2022г. на Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрен Бизнес план 2022г. – 2026г. за развитие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен и утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги, считано от 01.06.2022 г., както следва:

Регулирани ВиК услуги лв./куб.м без ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите    
1.1 битови потребители(население- физически лица) 2.506
1.2.обществени потребители (юридически лица) 2.506
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води             
2.1 битови потребители(население) 0.257
2.2. обществени потребители (юридически лица) 0.257
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители 0.572
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.)  степен на замърсяване 1 0.649
степен на замърсяване 2 0.970
степен на замърсяване 3 1.342