„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще инвестира над 17 млн. лв. собствени средства в модернизиране на ВиК мрежата в новия регулаторен период. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри бизнес плана за развитие на дружеството за периода 2022 – 2026 г. С него са утвърдени и цени на ВиК услугите за 5-годишния регулаторен период. 

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди нова цена на водата за битови и приравнени към тях потребители от 4,01 лв./куб. м. с ДДС.  От 1-ви юни 2022 година жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента:

– Доставяне на вода за питейно-битови нужди на цена 3,01 лв. с ДДС

– Отвеждане на отпадъчни води – 0,31 лв. с ДДС 

– Пречистване на отпадъчни води на цена 0,69 лв. за  куб. м. 

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга. 

Цената е под прага на социална поносимост, която за Плевенска област е 5, 35 лв./куб. м.

Повишаването на цената на водата за обособената територия е обосновано с драстично повишените цени на ел. енергията (300%), по-високите цени за поддръжка на водопроводната мрежа,  очакваната нова цена на водата, която „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен купува от ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен и Червен бряг, както и от заложените от ВиК-Плевен инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 км ВиК мрежи.

„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.

Рехабилитацията на ВиК мрежи и съоръжения остава приоритет и през новия регулаторен период – 2022-2026 г. За подобряване качеството на предлаганите услуги „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен планира да инвестира през настоящата 2022 г. средства за  обновяване на Вик мрежата в размер на 3, 307 млн. лв., като  ще бъдат подменени 14 км. водопроводна мрежа. Екипите на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще сменят амортизирани етернитови и стоманени тръби с ПЕВП и PVC на територията на общините от област Плевен. 

През  2022 г. ще бъдат рехабилитирани следните ВиК мрежи в област Плевен:

– гр. Плевен: ж. к „Дружба“,  ул. „Ген. Столетов“,  ул. „Бургас“,  ул. Кара Колю“, ПС „Дружба“, ПС „Вит“,  ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ал. Малинов“,  ж.к. „Сторгозия“ ;

– с. Ясен – довеждащ водопровод; 

– гр. Гулянци – „Ал. Стамболийски“, 

– с. Обнова – ул. „Тунджа“;

– с. Черквица, с. Асеновци,  с. Деков; 

– с. Козар Белене – ул. „Иван Вазов“;

– с. Вълчи Трън- ул. „Хаджи Димитър“;

– гр. Славяново – ул. „Оборище“ и ул. „Лиляна Димитрова“;

– с. Мечка – ул. Рила“ и ул. „Съединение“; 

– с. Пелишат: ул. „Васил Левски“ и „17 партизани“; 

– с. Бъркач: ул. „Васил Цаков“ и ул. „Пирин“;

–  гр. Кнежа и с. Бреница; 

– гр. Червен бряг – ул. Ген. Тошев“, ул. „Добрич“, ул. „Пирин“ , ул. „Калоян“ и ул. „Струма“, с. Чомаковци и с. Бресте – довеждащ водопровод.

Част от инвестициите през 2022 г. са предвидени и за модернизация на 40 помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати, кранове,  измервателни устройства и тръбна мрежа на територията на област Плевен. Те осигуряват безпроблемната работа на ВиК съоръженията. 

За да се изгради и поддържа ВиК инфраструктура, която да отговаря на Европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, се изискват огромни средства за инвестиция в модернизация на водоснабдителните и канализационни мрежи, съоръжения и техника.

В утвърдения  бизнес план на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен за периода 2022-2026 г. се предвиждат следните инвестиции и корекции в цената на ВиК услугите:

2023 г.

2023 г. – Комплексна цена на водата –  4,36 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2023 г. средства в обновяване на мрежата в размер на над 2,932 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 14, 5 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

2024 г.

2024 г. – Комплексна цена на водата – 4,63 лв./куб.м. с ДДС. От 1 януари 2024 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,37 лв. с ДДС, отвеждане на отпадъчни води – 0,37 лв. с ДДС и пречистване на отпадъчни води – 0,89 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2024 г. средства в обновяване на мрежата в размер на  2,992 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15 км. водопроводна мрежа в област Плевен.

2025 г.

2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2025 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е предвидило 3,642 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15,5 км. водопроводна  мрежа  в област Плевен.

2026 г.

2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2026 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е заделило 4,257 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 23 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

От съществено значение за подобряване качеството и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги в област Плевен е и осигуряването на финансиране на инвестиции в публични ВиК активи. През периода на бизнес плана 2022-2026 г. дружеството планира да инвестира в публични ВиК активи 13,405 млн. лв., като предвидените  по договор с АВиК  са 3,355 млн. лв. 

Предвижда се водното дружество да започне да произвежда електроенергия от собствени източници. След пускане в експлоатация на фотоволтаична централа и ко-генератори ще оптимизират общите разходи за електроенергия.

Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, с което надвишава регулаторните изисквания. В малките зони на водоснабдяване се планира нивото на съответствие да достигне от 97,71% през 2020 г. до 98% през 2026 г., с което се изпълняват регулаторните изисквания.

В плана на дружеството е заложена и промяна  на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

„ВиК“- Плевен  със собствени средства  изпълнява и развива своята инвестиционна програма, заложена в Бизнес плана за предходния регулаторен период 2016-2021 г. и за регулаторен период 2022-2026 г.  

Дейност мярка 2017 2018 2019 2020 2021
Водоснабдяване: х.лв 849 1,340 2,341 2,452 2,236
Отвеждане: х.лв 7 18 92 31 42
Пречистване: х.лв 0 47 0 9 1
Общо отчетени инвестиции х.лв 856 1,405 2,433 2,492 2,279
в т.ч. рехабилитирана вод.мрежа км 4 8 14 20 17
Дейност мярка 2022 2023 2024 2025 2026
Водоснабдяване: х.лв 2,626 2,701 2,771 2,821 4,036
Отвеждане: х.лв 357 132 127 727 127
Пречистване: х.лв 324 99 94 94 94
Общо предвидени инвестиции х.лв 3,307 2,932 2,992 3,642 4,257
в т.ч. рехабилитирана вод.мрежа-км. км 14 14.5 15 15.5 23