Доставка на резервни части за транспортни средства с дата на публикуване 28.02.2019 г.
Възлагането на поръчката се прекратява на основание чл.193 от ЗОП и обявата е оттеглена на основание чл.96, ал.3 от ППЗОП поради непълнота в спецификацията на резервните части. След изготвяне на нова спецификация ще бъде публикувана следваща обява. Дата на публикуване – 28.02.2019г.