На основание подписан с „Асоциация по ВиК- Плевен“ Анекс на 10.09.2018г. към Договора за стопанисване, поддръжка и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги, е присъединена към обслужваната територия община Кнежа и считано от 01.01.2019г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен предоставя ВиК услуги на всички абонати по населени места от Община Кнежа – гр. Кнежа, с. Бреница, с. Еница и с. Лазарово.

Вече е издадена първата фактура за предоставени ВиК услуги на абонати за м. януари 2019г., която може да бъде заплатена на следните каси:


– На Български пощи – гр. Кнежа – ул. „Марин Боев“ № 50; с. Бреница; с. Еница и с. Лазарово.


– На каси на Изипей – на територията на Република България


Предстои откриване на каса в сградата на РОЗ Кнежа – гр. Кнежа, ул. „23 Септември“ № 6а.