с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен – консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2019 г. както следва:

Регулирани ВиК услуги лв./куб.м
без ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица) 1.722
1.2.обществени потребители (юридически лица) 1.722
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население) 0.199
2.2. обществени потребители (юридически лица) 0.199
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители 0.434
3.2. Промишлени и стопански
потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 1 0.621
степен на замърсяване 2 0.699
степен на замърсяване 3 0.942