Доставка на натриев хипохлорит (воден разтвор) с дата на публикуване 01.10.2018 г.Документи за участие

Решение за промяна с дата на публикуване 04.10.2018г.

Протокол по чл.54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 14.11.2018г.

Протокол и решение с дата на публикуване 20.11.2018г.

Договор с дата на публикуване 07.01.2019г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 07.01.2019г.

Споразумение за прекратяване на договора с дата на публикуване 09.05.2019г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 14.05.2019г.