Доставка на ПЕВП тръби и фасонни части с дата на публикуване 31.07.2018г. Документи за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 30.08.2018г.

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 27.09.2018г.

Протокол решение с дата на публикуване 04.10.2018г.

Договор с дата на публикуване 03.12.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 03.12.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 12.12.2019г.

Приложение 1 към договора с дата на публикуване 19.05.2020г.