Доставка на помпени агрегати за питейна вода с дата на публикуване 29.06.2018г.Документи за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 16.07.2018 г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП

Протокол и решение с дата на публикуване 13.09.2018 г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 05.11.2018 г.

Договори с дата на публикуване 05.11.2018 г.

Обявление за приключени договори с дата на публикуване 11.11.2020 г.