Извършване на метрологична проверка на водомери с дата на публикуване 24.10.2017г.Документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 26.10.2017г.

Протокол по чл. 54, ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 20.11.2017г.

Протокол и решение с дата на публикуване 24.11.2017г.

Договор с дата на публикуване 18.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 18.01.2018г.

Обявление за приключен договор с дата на публикуване 08.01.2021г.