Доставка на електрическа енергия ВН 110kV за с.Божурица с дата на публикуване 02.12.2016г.документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 11.01.2017г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 17.01.2017г.

Договор с дата на публикуване 09.03.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 09.03.2017г.

Обявление за приключване на договор с дата на публикуване 05.01.2018г.