Доставка на електрическа енергия средно напрежение 20kV с дата на публикуване 16.09.2016г.документация за участие

Разяснение по документацията с дата на публикуване 21.09.2016г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 09.11.2016г.

Протокол и съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП с дата на публикуване 15.11.2016г.

Протокол, доклад и решение с дата на публикуване 25.11.2016г.

Договор с дата на публикуване 13.01.2017г.

Обявление за възложена поръчка с дата на публикуване 13.01.2017г.

Обявление за приключване на договор с дата на публикуване 05.01.2018г.