Открита процедура за ПЕВП тръби и фасонни части с дата на публикуване 18.03.2016г. Документи за участие
Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 20.05.2016г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 01.06.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 07.06.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 24.06.2016г.

Договор с дата на публикуване 18.07.2016г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 18.07.2016г.