Открита процедура за доставка на електрическа енергия ВН 110 kV за ПСОВ с.Божурица с дата на публикуване 30.11.2015г.Документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП и Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП с дата на публикуване 14.01.2016г.

Протокол и решение с дата на публикуване 19.01.2016г.

Договор с дата на публикуване 07.03.2016г.

Гаранции с дата на публикуване 10.03.2016г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.05.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 20.06.2016г.