Открита процедура за доставка на ел.енергия ВН за ПСОВ – с.Божурица с дата на публикуване 29.10.2014г.документация за участие

Протокол по чл.68, ал.7 от ЗОП с дата на публикуване 11.12.2014г.
Отварянето на ценовите оферти ще се състои на 19.12.2014г. от 13.00 часа на адреса на Възложителя. Дата на публикуване 16.12.2014г.
Протокол и решение за определяне на изпълнител с дата на публикуване 22.12.2014г.

Гаранции за участие с дата на публикуване 09.02.2015г.

Договор с дата на публикуване 09.02.2015г.
През месец януари няма извършени плащания – дата на публикуване 10.02.2015г.

През месец Февруари няма извършени плащания – дата на публикуване 10.03.2015г.
През месец март няма извършени плащания – с дата на публикуване 20.04.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.05.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.06.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.07.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 13.08.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.09.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.10.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 20.11.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 18.12.2015г.
Плащания – с дата на публикуване 19.01.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.02.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 18.03.2016г.
Плащания – с дата на публикуване 19.04.2016г.

Гаранции за изпълнение с дата на публикуване 07.06.2016г.