При наличие на дублирани плащания, при желание на клиента, сумите ще се връщат в касата на дружеството (ул. „Сан Стефано“ 25) срещу представяне на двата документа за плащане (фискален бон, извлечение от плащане през ePay) до 10 число на месеца след извършване на плащането. Невъзстановените суми след посочения срок ще се приспадат от следващи фактури.