Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Плевен има изграден Лабораторен изпитвателен комплекс на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Божурица, акредитиран от ИА „БСА“ за изпитване на питейни и отпадъчни води включващ „Лаборатория за изпитване на питейни води“ и „Лаборатория за изпитване на отпадъчни води“.
Лабораториите са акредитирани от ИА „БСА“ съгласно БДС EN ISO/IES 17025:2006 и извършват срещу заплащане от страна на клиентите следните дейности:
– Анализ на питейни/повърхностни води, включващ: физикохимични анализи; физикохимични анализи с тест набори; микробиологични анализи; хидробиологични и физикохимични анализи с ICP
– Анализ на проби от отпадъчни води/утайки включващ: физикохимични анализи; физикохимични анализи с тест набори; биологични анализи; физикохимични анализи с ICP

За повече информация и да заявите услуга – в Центъра за обслужване на клиенти в гр. Плевен, ул. „Сан Стефано“ № 25, или на тел. 064/889818; 070010201; 0635/64310 – с. Божурица.