На основание чл. 26, ал.2 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителни и канализационни услуги, приета с ПМС №73 от 04.04.2006г., обн. в ДВ бр.32/18.04.2006г., „Водоснабдяване и канализация”- ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц – 61/17.12.2009г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва:
· За доставка на питейна вода – 1,34 лв/куб.м.
· За отвеждане на отпадъчни води/канал/ – 0,10 лв/куб.м.
· За пречистване на отпадъчни /канални/води:
а) за битови и приравнени към тях обществени и др.потребители – 0,14лв/куб.м.
б) за промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 – 0,66лв/м³
степен на замърсяване 2 – 0,76лв/м³
степен на замърсяване 3 – 1,15лв/м³
Цените влизат в сила от 01.01.2010 година.

За потребителите на питейна вода от с.Долни Вит, община Гулянци; с.Горталово, община Плевен; с.Жернов и Новачене, община Никопол считано от 1.02.2010г, цената за доставяне на питейна вода ще бъде следната:

1. Доставяне на питейна вода – 0,75лв/м³ без ДДС
2. Доставяне на питейна вода – 0,90лв/м³ с ДДС