Цени

ЦЕНИ НА РЕГУЛИРАНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ
На основание чл. 26, ал. 2 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителни и канализационни услуги, приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн. в ДВ бр.32/18.04.2006 г., с Решение № Ц – 7/28.04.2016 г. на Kомисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени, цени на водоснабдителните и канализационни услуги, считано от 01.05.2016 г.


Ц Е Н И ЗА ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО
Видове услуги Цени за населението за гр. Плевен Цени за населението на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг Цена за населението смесено водоснабдяване за другите населени места Цена селища със 100 % гравитачно водоснабдяване: Д.Вит, Жернов, Новачене
1. Доставка на питейна вода 1,48лв/м3 1,48 лв/м3 1,48 лв/м3 1,10 лв/м3
2. Отвеждане на отпадъчна вода 0,12 лв/м3 0,12 лв/м3
3. Пречистена отпадъчна вода 0,31 лв/м3
4. Общо 1,91 лв/м3 1,60 лв/м3 1,48 лв/м3 1.10 лв/м3
5. ДДС – 20% в/у ред 4 0,38 лв/м3 0,32 лв/м3 0,30 лв/м3 0,22 лв/м3
6. Общо цена с ДДС 2,29 лв/м3 1,92 лв/м3 1,78 лв/м3 1,32 лв/м3


Ц Е Н И ЗА ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА, ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНА ВОДА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУМАТОРИ БЕЗ ДДС
Видове услуги Цени за обществените консум. за гр. Плевен Цени за обществените консум. на гр. Левски, гр. Белене, гр. Червен бряг Цена за обществените консум. смесено водоснабдяване за другите населени места Цена селища със 100% гравитачно водоснабване: Д.Вит, Жернов, Новачене
1.Доставка на питейна вода 1,48 лв/м3 1,48 лв/м3 1,48 лв/м3 1,10 лв/м3
2.Отвеждане на отпадъчна вода 0,12 лв/м3 0,12 лв/м3
3.Пречистена отпадъчна вода
степен на замърсяване 1 0.38 лв/м3
степен на замърсяване 2 0,64 лв/м3
степен на замърсяване 3 1,53 лв/м3
Забележка: Считано от 01 юли 2016г. село Горталово е със смесено водоснабдяване и цената на услугата доставяне вода на потребители става 1.48лв/куб.м без ДДС, за краен потребител - 1.78лв/куб.м с ДДС.