Покупка на горива от бензиностанции за транспортните средства и механизация на Възложителя с дата на публикуване 22.08.2017г.Документация за участие

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП с дата на публикуване 10.11.2017г.