Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

30.03.2012

На основание чл. 26, ал. 2 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн. в ДВ бр. 32/18.04.2006 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц- 08/28.03.2012г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва:
- за доставка на питейна вода- 1,41 лв./куб. м.;

- за отвеждане на отпадъчни води /канал/ -0,10 лв./куб. м.;

- за пречистване на отпадъчни /канални/ води:

а/ за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 0,17лв./куб. м.;

б/ промишлени и други стопански потребители в т. ч.

~ с I степен на замърсеност – 0,60 лв./куб. м.

~ с II степен на замърсеност – 0, 72лв./куб. м.

~ с III степен на замърсеност – 1,22 лв./куб. м.

Цените влизат в сила от 01.04.2012г.

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

16.08.2017

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

Световен ден на водата

Световен ден на водата

22.03.2017

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

14.12.2015

Покана за избор на обслужващи банки Документи

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече