Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

30.03.2012

На основание чл. 26, ал. 2 от Наредба за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги, приета с ПМС № 73 от 04.04.2006 г., обн. в ДВ бр. 32/18.04.2006 г., „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен оповестява на потребителите, че с Решение № Ц- 08/28.03.2012г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, са утвърдени цени на водоснабдителните и канализационни услуги, без ДДС, както следва:
- за доставка на питейна вода- 1,41 лв./куб. м.;

- за отвеждане на отпадъчни води /канал/ -0,10 лв./куб. м.;

- за пречистване на отпадъчни /канални/ води:

а/ за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители – 0,17лв./куб. м.;

б/ промишлени и други стопански потребители в т. ч.

~ с I степен на замърсеност – 0,60 лв./куб. м.

~ с II степен на замърсеност – 0, 72лв./куб. м.

~ с III степен на замърсеност – 1,22 лв./куб. м.

Цените влизат в сила от 01.04.2012г.

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

18.10.2017

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява кампания за безплатно актуализиране на данните на своите клиенти

повече

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

08.01.2016

Интернет плащания могат да се извършват и през Оператор – Транскарт

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

14.12.2015

Покана за избор на обслужващи банки Документи

повече

НОВИНА

НОВИНА

26.11.2015

Нови онлайн каси за разплащане на В и К услуги:

повече

НОВИНА

НОВИНА

01.09.2014

Нови Общи условия за ВиК услуги

повече