Новини

Уведомление

31.12.2019

С Решение № Ц-37/23.12.2019г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2020 г. както следва:
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица) - 1.786 лв./куб.м без ДДС
1.2.обществени потребители (юридически лица) - 1.786 лв./куб.м без ДДС
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население) - 0.216 лв./куб.м без ДДС
2.2. обществени потребители (юридически лица) - 0.216 лв./куб.м без ДДС
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води  
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители - 0.399 лв./куб.м без ДДС
3.2. Промишлени и стопански потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 1 - 0.571 лв./куб.м без ДДС
степен на замърсяване 2 - 0.642 лв./куб.м без ДДС
степен на замърсяване 3 - 0.866 лв./куб.м без ДДС

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

08.10.2020

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия“

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

07.10.2020

Нарушено водоподаване в к-с „Кайлъка”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

07.10.2020

Нарушено водоподаване в с. Ралево

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

28.09.2020

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

16.09.2020

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия“

повече