Новини

У В Е Д О М Л Е Н И Е

04.01.2019


с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2019 г. както следва:

Регулирани ВиК услугилв./куб.м
без ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица)1.722
1.2.обществени потребители (юридически лица)1.722
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население)0.199
2.2. обществени потребители (юридически лица)0.199
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители0.434
3.2. Промишлени и стопански
потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 10.621
степен на замърсяване 20.699
степен на замърсяване 30.942

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

07.01.2019

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява нова кампания за безплатно актуализиране на данни на своите клиенти

повече

У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

04.01.2019

Съгласно чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

повече

Съобщение

Съобщение

28.12.2018

Нарушено водоподаване на бул. „Георги Кочев”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

28.12.2018

Нарушено водоподаване в района на хотел „Балкан”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

21.12.2018

Нарушено водоподаването в квартал „Дружба 2” и с.Ясен

повече