Новини

У В Е Д О М Л Е Н И Е

04.01.2019


с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2019 г. както следва:

Регулирани ВиК услугилв./куб.м
без ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица)1.722
1.2.обществени потребители (юридически лица)1.722
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население)0.199
2.2. обществени потребители (юридически лица)0.199
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители0.434
3.2. Промишлени и стопански
потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 10.621
степен на замърсяване 20.699
степен на замърсяване 30.942

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2019

Седмица на водата по повод 22 март

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2019

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

14.02.2019

Нарушено водоподаване в западна индустриална зона

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

01.02.2019

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен предоставя ВиК услуги на всички абонати по населени места от Община Кнежа

повече

Кампания за безплатна актуализация на данни

Кампания за безплатна актуализация на данни

07.01.2019

"Водоснабдяване и канализация"- Плевен обявява нова кампания за безплатно актуализиране на данни на своите клиенти

повече