Новини

У В Е Д О М Л Е Н И Е

04.01.2019


с Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Плевен - консолидиран оператор за обособената територия на Асоциация по ВиК – област Плевен, считано от 01.01.2019 г. както следва:

Регулирани ВиК услугилв./куб.м
без ДДС
1.Цена за услугата доставяне на вода на потребителите
1.1 битови потребители(население- физически лица)1.722
1.2.обществени потребители (юридически лица)1.722
2. Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води
2.1 битови потребители(население)0.199
2.2. обществени потребители (юридически лица)0.199
3.Цена за услугата пречистване на отпадъчните води 
3.1.Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители0.434
3.2. Промишлени и стопански
потребители (ю. л.)
степен на замърсяване 10.621
степен на замърсяване 20.699
степен на замърсяване 30.942

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

16.09.2019

Ограничаване на водоподаването в нощните часове

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

15.09.2019

Намалено водоповаване

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

02.09.2019

Във връзка с подмяна на инкасо софтуера “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – ГР. ПЛЕВЕН Ви уведомява

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

26.08.2019

Нарушено водоподаване в селищата, захранвани от Черни Осъм

повече

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

22.08.2019

Нарушено водоподаване в к-с „Сторгозия”

повече